ประกาศรับสมัครงานสหกิจศึกษา ประจำปี 2562

สำหรับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

1. บริษัท เอ็กโซติค ฟู้ด จำกัด (มหาชน)