โครงการส่งเสริมการพัฒนาสหกิจศึกษาภาคใต้ตอนล่าง

ในสถาบันอุดมศึกษา ของเครือข่ายเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ.2552 เครือข่ายอุดมศึกษาภาคใต้ตอนล่างร่วมดำเนินโครงการโดยสถาบันอุดมศึกษาภาคใต้ตอนล่าง 8 สถาบัน คือ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา และมหาวิทยาลัยอิสลามยะลา ในรูปแบบคณะทำงานเชิงประเด็นสหกิจศึกษา โดยมีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เป็นประธานคณะทำงาน และสถาบันอุดมศึกษาข้างต้นร่วมเป็นคณะทำงาน ภายใต้วิสัยทัศน์ที่จะดำเนินการสหกิจศึกษาให้เข้มแข็ง มีคุณภาพ ยั่งยืนและมีผลงานเป็นที่ประจักษ์แก่สังคม โดยสถาบันในเครือข่ายภาคใต้ตอนล่างจะร่วมมือกันสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับสหกิจศึกษาให้แก่สถาบันอุดมศึกษา องค์กรผู้ใช้บัณฑิต และนักศึกษา สร้างความเข้มแข็งแก่องค์กรผู้ใช้บัณฑิตผ่านระบบสหกิจศึกษา รวมทั้งประสานความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษา องค์กรผู้ใช้บัณฑิต เครือข่ายอุดมศึกษาไทย และสมาคมสหกิจศึกษาไทย 

การดำเนินการโครงการส่งเสริมการพัฒนาสหกิจศึกษา ดำเนินการโดยเชื่อมโยงด้วยเครือข่ายอุดมศึกษาเชิงพื้นที่ 3 ระดับ คือ ระดับเครือข่าย A ซึ่งกำหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ มาตรการ และการจัดสรรทรัพยากร งบประมาณ ระดับเครือข่าย B ซึ่งประสานการดำเนินงานโครงการเพื่อกลั่นกรอง ตรวจสอบและติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานเชิงประเด็น และระดับเครือข่าย C ซึ่งเป็นเครือข่ายระดับปฏิบัติการ โดยเครือข่าย C เป็นผู้แต่งตั้งคณะทำงานเชิงประเด็นสหกิจศึกษาเพื่อทำหน้าที่บริหารโครงการ โดยในปีงบประมาณ พ.ศ.2552 คณะทำงานได้เสนอกิจกรรมของโครงการตามวิสัยทัศน์และพันธกิจข้างต้น คือ การจัดทำ web site, จัดทำฐานข้อมูล, จัด training for the trainers, นำเสนอผลดำเนินงานสหกิจศึกษาและประกวด best practice, จัดนิทรรศการแสดงผลปฏิบัติงานของนักศึกษาสหกิจศึกษาในวันสหกิจศึกษาหรือประจำภาคการศึกษา, จัดประชุมเพื่อสร้างความเข้าใจแก่นักศึกษา, จัดตั้งชมรมสหกิจศึกษาของเครือข่าย และศึกษาดูงานในสถาบันที่มีความเข้มแข็งด้านสหกิจศึกษา โดยใช้งบประมาณจำนวน 860,000 บาท และแต่ละสถาบันในเครือข่ายจะร่วมเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการดำเนินการแต่ละกิจกรรมตามที่ได้รับมอบหมาย

การดำเนินโครงการสหกิจศึกษาจะมีส่วนช่วยให้สถาบันอุดมศึกษาในเครือข่ายเปิดสอนสหกิจศึกษามากขึ้น มีนักศึกษาและองค์กรผู้ใช้บัณฑิตเข้าร่วมโครงการมากขึ้น โดยในปัจจุบันสถาบันในเครือข่ายจำนวน 8 สถาบัน ดำเนินการสหกิจศึกษาแล้ว 5 สถาบัน มีนักศึกษาและองค์กรผู้ใช้บัณฑิตในระบบสหกิจศึกษาจำนวน 1,387  คน และ 129 องค์กร โดยคณะทำงานกำหนดเป้าหมายในการดำเนินการไว้ว่า จำนวนสถาบันอุดมศึกษา จำนวนนักศึกษา และจำนวนองค์กรผู้ใช้บัณฑิตในระบบสหกิจศึกษา จะมีจำนวนเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 โดยสถาบันในเครือข่ายจะร่วมมือกันดำเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายต่อไป