1. บันทึกข้อตกลง "โครงการส่งเสริมการพัฒนาสหกิจศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาของเครือข่ายเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษาภาคใต้ตอนล่าง"
  2. บันทึกข้อตกลง "เพื่อส่งเสริมการพัฒนาสหกิจศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาของเครือข่ายเพื่อการอุดมศึกษาภาคใต้ตอนล่าง"
  3. บันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือด้านสหกิจศึกษา ระหว่างเครือข่ายพัฒนาสหกิจภาคใต้ตอนล่าง กับ บริษัท พรีเมียร์ รีสอร์ทส์ แอนด์ โฮเทลส์ จำกัด
  4. บันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือด้านสหกิจศึกษา ระหว่างเครือข่ายพัฒนาสหกิจภาคใต้ตอนล่าง กับ บริษัท แมนเอโฟรสเซนฟูดส์ จำกัด
  5. บันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือด้านสหกิจศึกษา ระหว่างเครือข่ายพัฒนาสหกิจภาคใต้ตอนล่าง กับ บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)
  6. Memorandum of Understanding for Cooperative education between Lower South Network for Cooperative Education and Uniti Runding sn bhd
  7. Memorandum of Understanding for Cooperative education between Lower South Network for Cooperative Education and UNITI GROUP 1436 CO. LTD
  8. Memorandum of Understanding for Cooperative education between Lower South Network for Cooperative Education and Uniti Eduational Toys sdn bhd
  9. Memorandum of Understanding for Cooperative education between Lower South Network for Cooperative Education and PT Parfum Gue International
  10. Memorandum of Understanding for Cooperative education between Lower South Network for Cooperative Education and Uniti Farm Sdn Bhd