Print
  1. บันทึกข้อตกลง "โครงการส่งเสริมการพัฒนาสหกิจศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาของเครือข่ายเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษาภาคใต้ตอนล่าง"
  2. บันทึกข้อตกลง "เพื่อส่งเสริมการพัฒนาสหกิจศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาของเครือข่ายเพื่อการอุดมศึกษาภาคใต้ตอนล่าง"
  3. บันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือด้านสหกิจศึกษา ระหว่างเครือข่ายพัฒนาสหกิจภาคใต้ตอนล่าง กับ บริษัท พรีเมียร์ รีสอร์ทส์ แอนด์ โฮเทลส์ จำกัด
  4. บันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือด้านสหกิจศึกษา ระหว่างเครือข่ายพัฒนาสหกิจภาคใต้ตอนล่าง กับ บริษัท แมนเอโฟรสเซนฟูดส์ จำกัด
  5. บันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือด้านสหกิจศึกษา ระหว่างเครือข่ายพัฒนาสหกิจภาคใต้ตอนล่าง กับ บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)