วิสัยทัศน์ 

สหกิจศึกษาของเครือข่ายอุดมศึกษาภาคใต้ตอนล่างเข้มแข็ง มีคุณภาพ ยั่งยืน และมีผลงานเป็นที่ประจักษ์แก่สังคม  

พันธกิจ 

1) สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินงานด้านสหกิจศึกษาภายในสถาบันการศึกษาของภาคใต้ตอนล่าง
2) สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินงานด้านสหกิจศึกษาแก่องค์กรผู้ใช้บัณฑิต
3) พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาระบบสหกิจศึกษาแก่สถาบันอุดมศึกษา
4) สร้างความเข้มแข็งแก่องค์กรผู้ใช้บัณฑิตผ่านระบบสหกิจศึกษา
5) ประสานความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษา องค์กรผู้ใช้บัณฑิต เครือข่ายอุดมศึกษาไทย และสมาคมสหกิจศึกษาไทย

วัตถุประสงค์/ เป้าหมาย 

1) เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินงานด้านสหกิจศึกษาแก่สถาบันการศึกษา องค์กรผู้ใช้บัณฑิต และนักศึกษา 
2) ดำเนินการให้สหกิจศึกษาเป็นที่ยอมรับแก่องค์กรผู้ใช้บัณฑิต และนักศึกษามากขึ้น
3) พัฒนาความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษาในเครือข่ายฯ สถาบันการศึกษาระหว่างเครือข่ายฯ  และองค์กรผู้ใช้บัณฑิต ให้สามารถสร้างบัณฑิตที่สามารถปฏิบัติงานได้จริง