ผู้ประสานงานเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคใต้ตอนล่าง

คุณกาญจนา  กองสวัสดิ์
นักวิชาการอุดมศึกษา
หน่วยพัฒนาสมรรถนะสากลและการสร้างเครือข่าย

ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ (CLPD)
Center for Learning Promotion and Development

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
อาคาร 1 ชั้น 9  อาคารทรัพยากรการเรียนรู้ (LRC)
15 ถนนกาญจนวนิชย์ ต.คอหงส์
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

Prince of Songkla University, Hat Yai Campus
LRC Building 1, 9th Fl.
15 Kanchanawanich Rd. Kor Hong, Hat Yai,
Songkhla Thailand 90110

Office Phone No: +66 (0) 7428 9210
Office Fax No: +66 (0) 7428 9211
E-mail Address: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. หรือ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.