Cart

การสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การดำเนินงานสหกิจศึกษา

การสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การดำเนินงานสหกิจศึกษา

วันจันทร์ ที่ 11 กรกฎาคม 2559 เวลา 08.30 - 16.30 น.

ณ โรงภาพยนต์หาดใหญ่ซีนีเพล็กซ์ 3 ชั้น 5

ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลเฟสติวัลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

Monday, 11 July 2016