Cart

โครงการประกวดผลงานนักศึกษาสหกิจศึกษาดีเด่น ระดับเครือข่าย ประจำปี 2560

{"en-GB":"

โครงการประกวดผลงานนักศึกษาสหกิจศึกษาดีเด่น ระดับเครือข่าย ประจำปี 2560

\n

วันอังคารที่ 4 เมษายน 2560 ระหว่างเวลา 08.30-16.30 น.

\n

ณ ชั้น 8 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ อาคาร 1 

\n

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

\n

คลิ๊กชมภาพบรรยากาศทั้งหมด>>>

"}
Tuesday, 04 April 2017