Cart

โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนออกปฏิบัติสหกิจศึกษา หัวข้อ กระบวนการคิดวิเคราะห์ รุ่นที่ 1

โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนออกปฏิบัติสหกิจศึกษา 

หัวข้อ กระบวนการคิดวิเคราะห์ รุ่นที่ 1

วิทยากร : คุณอิสิญา สังข์ศิริ (ผู้จัดการฝ่ายอาชีวอนามัยและความปลอดภัย บริษัท สยามเซมเพอร์เมด จำกัด จังหวัดสงขลา)

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2559

ห้องบรรยาย BSc.3 อาคารปฏิบัติการพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

คลิ๊กชมภาพบรรยากาศทั้งหมด>>>

Saturday, 12 November 2016