Cart

โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนออกปฏิบัติสหกิจศึกษา หัวข้อ กระบวนการคิดวิเคราะห์ รุ่นที่ 2

โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนออกปฏิบัติสหกิจศึกษา 

หัวข้อ กระบวนการคิดวิเคราะห์ รุ่นที่ 2

วิทยากร : คุณอิสิญา สังข์ศิริ (ผู้จัดการฝ่ายอาชีวอนามัยและความปลอดภัย บริษัท สยามเซมเพอร์เมด จำกัด จังหวัดสงขลา)

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2559

ณ ห้องประชุมมงคลสุข ชั้น 2 อาคารสตางค์ มงคลสุข คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

คลิ๊กชมภาพบรรยากาศทั้งหมด>>>

Saturday, 19 November 2016