Cart

โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนออกปฏิบัติสหกิจศึกษา หัวข้อ กระบวนการคิดวิเคราะห์ รุ่นที่ 3

โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนออกปฏิบัติสหกิจศึกษา 

หัวข้อ กระบวนการคิดวิเคราะห์ รุ่นที่ 3

วิทยากร : คุณธีระ เหลืองอักษร (ผู้จัดการฝ่ายฝึกอบรม โรงแรมรายาวดี จ.กระบี่)

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2559

ณ ห้อง FMS 3301 ชั้น 3 อาคารวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้เพื่อการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

คลิ๊กชมภาพบรรยากาศทั้งหมด>>>

Saturday, 26 November 2016