Cart

โครงการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจด้านการดำเนินงานสหกิจศึกษาระดับภูมิภาค ครั้งที่ 3

โครงการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจด้านการดำเนินงานสหกิจศึกษาระดับภูมิภาค ครั้งที่ 3

วันที่ 22 ธันวาคม 2559 

ณ บริษัท แมนเอโฟรสเซนฟูดส์ จำกัด อ.เมือง จ.สงขลา

(ขอขอบคุณภาพถ่ายส่วนหนึ่งจากคุณ อรัญ หลงหัน บริษัท แมนเอโฟรสเซนฟูดส์)

Thursday, 22 December 2016