Cart

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการเรียนรู้กับการทำงาน (WIL : Work-integrated Learning)

วันศุกร์ที่ 29 เมษายน 2559 เวลา 08.30-16.30 น. 

ณ นห้อง LRC1  ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้  ชั้น 8 อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ 

Friday, 29 April 2016