Cart

ศึกษาดูงาน ระบบการเตรียมนักศึกษาสหกิจศึกษาก่อนออกปฏิบัติสหกิจศึกษา ณ บริษัท เบทาโกร จำกัด วันที่ 7 มิถุนายน 2561

ศึกษาดูงาน ระบบการเตรียมนักศึกษาสหกิจศึกษาก่อนออกปฏิบัติสหกิจศึกษา
ณ บริษัท เบทาโกร จำกัด
วันที่ 7 มิถุนายน 2561

รับชมภาพบรรยากาศทั้งหมด คลิกที่นี่

Thursday, 21 June 2018