Cart

One day trip ศึกษาดูงานบริษัท เบทาโกรภาคใต้

One day trip ศึกษาดูงานบริษัท เบทาโกรภาคใต้ โรงงานแปรรูปสุกร จ.พัทลุง

และโรงงานผลิตอาหารสัตว์ จ.สงขลา ระหว่างวันที่ 6-7 มิถุนายน 2562

คลิกรับชมประมวลภาพบรรยากาศ

Thursday, 13 June 2019