Cart

อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรอาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา รุ่นที่ 10

อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรอาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา รุ่นที่ 10

ระหว่างวันที่ 12-14 ตุลาคม 2561 ณ โรงแรมหรรษาเจบี อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

รับชมภาพบรรยากาศงานทั้งหมดได้ที่นี่

Tuesday, 30 October 2018