เรียน คณาจารย์ ทุกท่าน

 

บัดนี้ เครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคใต้ตอนล่าง ซึ่งมีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นแม่ข่ายกำหนดจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสหกิจศึกษาหลักสูตรคณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา รุ่นที่ 8 วันที่ 25-27กรกฎาคม 2560 ณ โรงแรมบีพี สมิหลา บีช โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา ได้เสร็จสิ้นลงแล้ว

 

ทางเครือข่ายฯ ขอนำเสนอไฟล์เอกสารการนำเสนอของกลุ่มย่อย ดังไฟล์เอกสารแนบนี้

 

 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

นุชระพี  จันทร์ช่วย

Attachments:
Download this file (PPT.zip)PPT.zip[ ]16793 kB

 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรคณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา รุ่นที่ 8

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรคณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา รุ่นที่ 8

วันที่ 25-27 กรกฏาคม 2560

ณ โรงแรมบีพี สมิหลา บีช โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา

 คลิ๊กชมภาพบรรยากาศทั้งหมด>>>

เรื่อง      ขอเชิญส่งคณาจารย์เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสหกิจศึกษาหลักสูตรคณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา  รุ่นที่ 8

 

       ด้วยเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคใต้ตอนล่าง ซึ่งมีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นแม่ข่ายกำหนดจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสหกิจศึกษาหลักสูตรคณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา รุ่นที่ 8 วันที่ 25-27กรกฎาคม 2560 ณ โรงแรมบีพี สมิหลา บีช โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา โดยการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้เป็นการฝึกอบรมแบบอยู่ประจำ วิธีการฝึกอบรมประกอบด้วย การบรรยายโดยผู้ทรงคุณวุฒิ การทำกิจกรรมกลุ่ม และรายบุคคล ซึ่งผู้สมัครเข้ารับการฝึกอบรมต้องอยู่ร่วมกิจกรรมได้ตลอดหลักสูตร 3 วัน

 

 

เครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคใต้ตอนล่าง มีกำหนดจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน

(WIL : Work-integrated Learning) ในวันศุกร์ที่ 22 กันยายน 2560 ระหว่างเวลา 08.30 น.– 17.00 น.

ณ ห้องภูผาเพชร ชั้น 2  โรงแรมทีอาร์ร็อคฮิลล์ อ.หาดใหญ่  จ.สงขลา

 

สามารถลงทะเบียนร่วมงานได้ที่ https://goo.gl/9twq4g

กลุ่มเป้าหมายผู้บริหารหลักสูตรๆ ละ 2 คน

รับจำนวน 100 ท่าน 

ประกาศรายชื่อผู้ลงทะเบียน

 โดยมีเงื่อนไขดังนี้

 1. สมัครเข้าร่วมฟรี ไม่มีค่าลงทะเบียน สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 15 กันยายน 2560
รับจำนวนจำกัด 100 ท่านแรกเท่านั่น กรณีผู้เข้าร่วมครบจำนวน ระบบจะทำการปิดรับอัตโนมัติ

2. กรณีลงทะเบียนแล้วไม่สามารถเข้าร่วมได้ ขอให้แจ้งยกเลิกก่อนวันที่ 19 กันยายน 2560 มิฉะนั้นจะเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นคนละ 500 บาท (เฉพาะกรณีไม่แจ้งยกเลิกภายในกำหนด)

3. ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมผ่านเว็บไซต์เครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคใต้ตอนล่าง http://www.southcoopnet.psu.ac.th ในวันที่ 20 กันยายน 2560

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณกาญจนา กองสวัสดิ์ และคุณนุชระพี จันทร์ช่วย

ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ ชั้น 9 อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ (LRC1)

โทรศัพท์ 0-7428-9210,  083 1953533 e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. และ  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

รียน สมาชิกเครือข่ายทุกท่าน 


ด้วยเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคใต้ตอนล่าง กำหนดจัดโครงการประกวดผลงานนักศึกษาสหกิจศึกษา ระดับเครือข่าย ในวันอังคารที่
4 เมษายน 2560 ณ ห้อง LRC 1 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนา
การเรียนรู้ ชั้น 8 อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ อาคาร 1 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อคัดเลือกและตัดสินผลงานสหกิจศึกษาดีเด่น ระดับเครือข่าย

 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในฐานะประธานเครือข่าย จึงขอเชิญท่านส่งคณาจารย์ และนักศึกษาชั้นปีที่ 2-3 ที่เตรียมจะออกปฏิบัติสหกิจศึกษาในสถานประกอบการทั้งในประเทศและต่างประเทศจากสังกัดของท่าน จำนวน 10 คน เข้าชมผลงานและร่วมฟังการนำเสนอผลงานของนักศึกษาสหกิจศึกษาในวันอังคารที่ 4 เมษายน 2560 ระหว่างเวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้อง LRC1-2 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ ชั้น 8 อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ รายละเอียดดังเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ อนึ่ง สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่ http:// goo.gl/oBLhlh  ภายในวันที่ 30 มีนาคม 2560 หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 074-28.9210

ขอขอบคุณ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับการพิจารณาเข้าร่วมงานดังกล่าวข้างต้น 

 

กาญจนา กองสวัสดิ์ 

นักวิชาการอุดมศึกษา 

ผู้ประสานงานเครือข่าย

074 289210