เรียน สมาชิกเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคใต้ตอนล่าง 

ด้วยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับสำนักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา กำหนดจัดงาน
วันนัดพบแรงงานจังหวัดสงขลาประจำปี 2563 ในระหว่างวันที่ 7-8 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00-16.00 น.
ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี ซึ่งเป็นปีที่ 6 ที่เครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคใต้ตอนล่าง ได้มีโอกาสเข้าร่วมการนัดพบแรงงานแทนการจัดโครงการตลาดนัดสถานประกอบการสหกิจศึกษา
สำหรับวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้มีประสบการณ์และโอกาสพบปะและติดตามตำแหน่งงานจากสถานประกอบการได้โดยตรง

 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในฐานะประธานเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคใต้ตอนล่าง
จึงขอเชิญท่านส่งคณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาชั้นปีที่ 2-4 เข้าร่วมงานนัดพบแรงงานจังหวัดสงขลา
ในระหว่างวันที่ 7-8 กุมภาพันธ์ 2563 ระหว่างเวลา 09.00-16.00 น. ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี  สำหรับนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ จะได้รับชั่วโมงเตรียมความพร้อมนักศึกษา
ก่อนออกปฏิบัติสหกิจศึกษา จำนวน 1-3 ชั่วโมง นับจากจำนวนชั่วโมงที่เข้าร่วมกิจกรรมได้จริง โดยนักศึกษาต้องไปลงทะเบียนเข้าร่วมงาน https://bit.ly/3a5unyg  ณ บูธเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคใต้ตอนล่างก่อนเข้างาน หากมีข้อสงสัยสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่คุณกาญจนา กองสวัสดิ์ สำนักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ ชั้น 9 โทรศัพท์ 0 7428 9210

ทั้งนี้ สามารถติดตามรายชื่อสถานประกอบการและตำแหน่งงาน เพิ่มเติมได้ที่ https://www.doe.go.th/songkhla 

กาญจนา กองสวัสดิ์ 

เรียน สมาชิกเครือข่ายภาคใต้ตอนล่าง

ขอส่งไฟล์คู่มือแนวทางการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการ สามารถดาวน์โหลดได้ค่ะ 

จึงเรียนมาเพื่อทราบ 

 

กาญจนา กองสวัสดิ์ 

0 7428 9210 


Attachments:
Download this file (wil-manual.pdf)wil-manual.pdf[ ]8335 kB

เรียน  สมาชิกเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคใต้ตอนล่าง 

ตามที่เครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคใต้ตอนล่าง กำหนดจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสหกิจศึกษาหลักสูตรคณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา รุ่นที่ 11 
ระหว่างวันที่ 25-27 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องสันติภาพ ชั้น 7 โรงแรมลีการ์เดนส์พลาซ่า อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา แล้วนั้น

ในการนี้ ขอแจ้งยืนยันประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมตามไฟล์ที่แนบมาพร้อมนี้ 
สำหรับใบเสร็จรับเงิน จะแจกทุกท่านในวันจัดงานนะคะ ยกเว้น มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ท่านสามารถนำสลิปโอนเงินไปเบิกจ่ายกับคณะได้โดยตรงค่ะ 

กาญจนา กองสวัสดิ์ 
เลขานุการเครือข่าย

0 7428-9210

 

Attachments:
Download this file (name.pdf)name.pdf[ ]302 kB

เรียน สมาชิกสหกิจศึกษาเครือข่ายภาคใต้ตอนล่าง 

 

ด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนัวตกรรม มีนโยบายสนับสนุนให้สถาบันอุดมศึกษาจัดการเรียนการสอนด้านสหกิจศึกษาและจัดการศุึกษาเชิงบูรณการกับการทำงานเพื่อผลิตบัรฑิตที่มีคุณภาพ ศักยภาพ สมรรถนะความสามารถในการทำงานให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดงาน และทีประชุมคณะกรรมการอุดมศึกษา ครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2562 มีมติให้ดำเนินการส่งเสริมให้สถาบันอุดมศึกษาสร้างความร่วมมือให้ผู้เรียนสามารถทำงานได้ตรงความต้องการของสถานประกอบการและมีงานทำ รวมทั้งปรับแนวทางการนับภาระงานของอาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรดังกล่าวที่เหมาะสม  ในการนี้จึงส่งประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการส่งเสริทภาระงานของอาจารย์ด้านสหกิจศึกษา ลงวันที่ 5 กันยายน 2562 มาเพื่อโปรดทราบและใช้เป็นแนวปฏิบัติสำหรับการนับภาระงานของอาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรสหกิจศึกษา ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.mhesi.go.th/home/ หัวข้อ "ประกาศด้านการอุดมศึกษา"

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

 

กาญจนา กองสวัสดิ์ 

0 7428 9210

เรียน สมาชิกเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคใต้ตอนล่าง 

ตามที่เครือข่ายฯ จัดเวทีประกวดโครงงานนักศึกษาสหกิจศึกษาดีเด่น ระดับเครือข่าย 
เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2562 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา 
เพื่อพิจารณาคัดเลือกตัวแทนเข้าร่วมประกวดในเวทีระดับชาติ แล้วนั้น 

ในการนี้ ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษาที่ได้รับรางวัล รายละเอียดตามไฟล์เอกสารแนบ
อีกทั้งขอขอบคุณทุกๆ สถาบันในเครือข่าย ที่ให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้เป็นอย่างดียิ่ง 

ขอขอบคุณค่ะ 

กาญจนา