ประกาศรับสมัครงานสหกิจศึกษา ประจำปี 2564

สำหรับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

บริษัท ไพรมัส จำกัด เปิดรับนักศึกษาสหกิจ จำนวน 1 อัตรา
รายละเอียดตามเอกสารแนบ >> คลิกที่นี้

บริษัท จัดหางาน จ๊อบบีเคเค ดอท คอม

รับสมัครนิสิต-นักศึกษา บริษัท จัดหางาน จ๊อบบีเคเค ดอท คอม จำกัด (www.jobbkk.com)
ตั้งแต่วันนี้ - 30 กันยายน นี้เท่านี้
ตำแหน่งดังนี้
แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 2 อัตรา
- Node.js Developer
- System Analysis & Software Tester
แผนกการสื่อสารการตลาด จำนวน 4 อัตรา
- Digital Marketing
- Content Marketing
(สามารถเลือกปฏิบัติสำนักงานใหญ่กรุงเทพมหานคร หรือ ฝึกงาน/สหกิจศึกษาในฐานที่ตั้งสถาบันการศึกษาของตนเองได้ ) ระยะเวลาอย่างน้อย 4 เดือน

ขั้นตอนการสมัครงาน :
1. สร้างเรซูเม่ ผ่านลิ้งก์ : https://jobbkk.com/go/Zruge
2. หลังสร้างเรซูเม่ผ่านระบบเรียบร้อยแล้ว กรอกรายละเอียดแจ้งความจำนง ผ่านลิ้งก์ : https://forms.gle/YSxZWyTkMu2qAEgQ6
3. เจ้าหน้าที่ ตรวจสอบรายละเอียด และคุณสมบัติ เพื่อแจ้งกลับไปยังนิสิตนักศึกษา

- ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม บริษัท จัดหางาน จ๊อบบีเคเค ดอท คอม จำกัด www.jobbkk.com โทร. 061-4123829 คุณพงศิษฐ์ ด่านประเสริฐกุล ผู้จัดการสื่อสารการตลาดภูมิภาคและสหกิจศึกษาองค์กร

 

 

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.)

ได้ดำเนินการจัดทำระบบรับสมัครนักศึกษาฝึกงานออนไลน์ (PEA Internship) เพื่อการรับสมัครนิสิต นักศึกษา หรือนักเรียน เข้าฝึกงานประจำหน่วยงานต่างๆ ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สำนักงานใหญ่

ในการนี้ หากสถาบันการศึกษา มีความประสงค์ให้นิสิต นักศึกษา หรือนักเรียน เข้าฝึกงานกับหน่วยงานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สำนักงานใหญ่

โปรดดำเนินการสมัคร ผ่านระบบการรับสมัครนักศึกษาฝึกงานออนไลน์ ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสำนักงานใหญ่ (PEA Internship) ตามลิงค์ http://internpea.herokuapp.com/

พร้อมทั้งเอกสารประชาสัมพันธ์ คู่มือ ขั้นตอน ดังปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ระบบการรับสมัครนักศึกษาฝึกงานออนไลน์ต่อไป

http://www.southcoopnet.psu.ac.th/document/640901-pea-intern-manual.pdf

 

เครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคใต้ตอนล่าง ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับรางวัล “โครงงานนักศึกษาสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานดีเด่น ระดับชาติ”
ประจำปี พ.ศ. 2563 และ 2564 จาก กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

ประจำปี 2564
1. รางวัลชนะเลิศดีเด่น ด้านนวัตกรรมสหกิจศึกษา
นายเดชาพล สภาพันธ์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
โครงงานเรื่อง: PRE-B : Mobile Precast Beam Solution พรีบี : แบบหล่อคานคอนกรีตสำเร็จรูปแบบเคลื่อนที่
หน่วยงาน : บริษัท ภัสสรา บิวเดอร์ จำกัด
อาจารย์นิเทศ : รองศาสตราจารย์ ดร.วิริยะ ทองเรือง

2. รางวัลชนะเลิศดีเด่น ด้านนักศึกษาสหกิจศึกษานานาชาติ
นายเอเชีย วายะโยะ และนางสาวนูรมะห์ จะปะกียา
คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
โครงงานเรื่อง คู่มือคนไทย และระบบการลงทะเบียนแจ้งความประสงค์กลับประเทศไทย
หน่วยงาน : สถานกุงศุล ณ เมืองเจนไน (ประเทศอินเดีย)
อาจารย์นิเทศ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพซอล ดาโอ๊ะ

3. รางวัลรองชนะเลิศดีเด่น ด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และการจัดการ
Mr. Gine Vaughn Vivero
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
โครงงานเรื่อง การทํา Digital Content Marketing ด้วยการทํา Daily Content และ Facebook Ads ให้กับแบรนด์ในบริษัท แอมป์สตาร์ท จํากัด
หน่วยงาน : บริษัท แอมป์สตาร์ค จํากัด
อาจารย์นิเทศ : อาจารย์ลภัสวัฒน์ ศุภผลกุลนันทร์

 

ประจำปี 2563
1. รางวัลรองชนะเลิศดีเด่น ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางสาวณิชยา เกตุสว่างวงค์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
โครงงานเรื่อง: ปัจจัยที่มีผลต่อการแตกลายของไม้บาง Sapele หลังกระบวนการปิดผิวบนแผ่นใยไม้อัดความหนาแน่นปานกลาง
หน่วยงาน : บริษัท เมโทรพาเนล จำกัด
อาจารย์นิเทศ : ดร.วิศนีย์ ยิ่งประเสริฐ

2. รางวัลรองชนะเลิศดีเด่น ด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และการจัดการ
นางสาวกชกร ไชยพงษ์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
โครงงานเรื่อง การจัดสมดุลสายการผลิตเพื่อลดความสูญเปล่าในกระบวนการประกอบคอมเพรสเซอร์
หน่วยงาน : วาลีโอ ออโตโมทีฟ (ประเทศไทย) จำกัด
อาจารย์นิเทศ : รองศาสตราจารย์สุรสิทธิ์ ระวังวงศ์ และอาจารย์รอมฎอน บูรพา

3. รางวัลรองชนะเลิศดีเด่น ด้านนักศึกษาสหกิจศึกษานานาชาติ
นางสาวพิชญ์ภณิตา กำพลพัฒน์เดชาธร
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
โครงงานเรื่อง การตรวจสอบขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของรอยเชื่อมภายในเบลโลว์
หน่วยงาน : บริษัท มิราโปร จำกัด (ประเทศญี่ปุ่น)
อาจารย์นิเทศ : ดร.ชินพงศ์ อังสุโชติเมธี และอาจารย์เชาวนี ศรีวิศาล


สอบถามเพิ่มเติมได้ที่
คุณกาญจนา กองสวัสดิ์
สำนักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
โทรศัพท์ : 0-7428-9225

แนวทางการส่งเสริมการจัดสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน
(Cooperative and Work Integrated Education: CWIE) อ่านรายละเพิ่มเติมได้ที่ CWIE


ขอเชิญชวนนักศึกษา .. เข้าร่วมงานนัดพบแรงงานสงขลา (Songkhla Job Fair 2021)
ระหว่างวันที่ 7-8 เมษายน 2564  ตั้งแต่เวลา 09.00-16.00 น.
ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
 
สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่ : https://bit.ly/31AZ1wi 
หรือติดต่อเจ้าหน้าที่ประจำบูธเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคใต้ตอนล่าง 
 
สำหรับนักศึกษา  ที่เข้าร่วมกิกรรมในครั้งนี้  จะได้รับชั่วโมงเตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนออกปฏิบัติสหกิจศึกษา (e-certificate online)
 

เรียน สมาชิกเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคใต้ตอนล่าง 

ด้วยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับสำนักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา กำหนดจัดงาน
วันนัดพบแรงงานจังหวัดสงขลาประจำปี 2563 ในระหว่างวันที่ 7-8 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00-16.00 น.
ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี ซึ่งเป็นปีที่ 6 ที่เครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคใต้ตอนล่าง ได้มีโอกาสเข้าร่วมการนัดพบแรงงานแทนการจัดโครงการตลาดนัดสถานประกอบการสหกิจศึกษา
สำหรับวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้มีประสบการณ์และโอกาสพบปะและติดตามตำแหน่งงานจากสถานประกอบการได้โดยตรง

 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในฐานะประธานเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคใต้ตอนล่าง
จึงขอเชิญท่านส่งคณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาชั้นปีที่ 2-4 เข้าร่วมงานนัดพบแรงงานจังหวัดสงขลา
ในระหว่างวันที่ 7-8 กุมภาพันธ์ 2563 ระหว่างเวลา 09.00-16.00 น. ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี  สำหรับนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ จะได้รับชั่วโมงเตรียมความพร้อมนักศึกษา
ก่อนออกปฏิบัติสหกิจศึกษา จำนวน 1-3 ชั่วโมง นับจากจำนวนชั่วโมงที่เข้าร่วมกิจกรรมได้จริง โดยนักศึกษาต้องไปลงทะเบียนเข้าร่วมงาน https://bit.ly/3a5unyg  ณ บูธเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคใต้ตอนล่างก่อนเข้างาน หากมีข้อสงสัยสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่คุณกาญจนา กองสวัสดิ์ สำนักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ ชั้น 9 โทรศัพท์ 0 7428 9210

ทั้งนี้ สามารถติดตามรายชื่อสถานประกอบการและตำแหน่งงาน เพิ่มเติมได้ที่ https://www.doe.go.th/songkhla 

กาญจนา กองสวัสดิ์