เรียน  คณะทำงานเครือข่ายฯ ทุกท่าน
สำเนาเรียน  ผู้ปฏิบัติงานเครือข่ายฯ ที่เกี่ยวข้อง หรือผู้สนใจ

เครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคใต้ตอนล่าง  โดยมีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ทำหน้าที่เป็นประธานเครือข่ายฯ  ซึ่งประกอบด้วยสมาชิกในเครือข่ายฯ 8 สถาบัน  ได้ดำเนินงาน/กิจกรรมร่วมกันมาอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งมีการใช้ทรัพยากรด้านองค์กรผู้ใช้บัณฑิตร่วมกันมาด้วยนั้น  

ในการนี้  เครือข่ายฯ จึงขอแจ้งประชาสัมพันธ์องค์กรผู้ใช้บัณฑิต ที่มีความประสงค์จะรับนักศึกษาไปฝึกงาน/สหกิจศึกษา ณ สถานที่นั้นๆ มาดังรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้  อนึ่ง หากสถาบันของท่านสนใจ  สามารถติดต่อได้โดยตรงกับเจ้าหน้าที่ขององค์ผู้ใช้บัณฑิตนั้นๆ ค่ะ

 1. โรงแรมอนันตรา สิเกา รีสอร์ท แอนด์ สปา จ.ตรัง 
ติดต่อคุณเสาวลักษณ์  075-205888 หรือ 085-8891918 
2. บริษัท ไอบีเอ็ม โซลูชั่น ดิลิเวอรี่ จำกัด
ติดต่อได้ที่ 02-7974009 หีืแ 02-7974182 
3. โรงแรมอังศนาลากูน่าภูเก็ต 
ติดต่อคุณชาลินี 076-324101

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

กาญจนา กองสวัสดิ์
นักวชิาการอุดมศึกษา
(ประสานงานเครือข่ายฯ)
0 7428 9210-1 
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.