Print

เครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคใต้ตอนล่าง จัดประชุมคณะทำงาน ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 29 มกราคม 2558  ณ ห้องประชุมกัปตัน ตึกบริหารธุรกิจ 10 มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
คลิกชมภาพบรรยกากาศ