เครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคใต้ตอนล่าง จัดประกวดผลงานนักศึกษาสหกิจศึกษา ระดับเครือข่าย และระดับมหาวิทยาลัย เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 12 กุมภาพันธ์ 2558  ณ ห้องประชุม LRC 2 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ ชั้น 8 อาคารสำนักทรัพยากรการเรียนรู้
ประมวลภาพบรรยากาศการประกวดผลงานนักศึกษาสหกิจศึกษา ระดับเครือข่าย 
ประมวลภาพบรรยากาศการประกวดผลงานนักศึกษาสหกิจศึกษา ระดับมหาวิทยาลัย