Print

เมื่อวันศุกร์ที่ 20 มีนาคม 2558 WIL:Work-Integrated Learning มีผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน 165 คน จากสถาบันในเครือข่ายฯ อาทิมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยฟาฎอนี มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มหาวิทยาลัยทักษิณ และมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ซึ่งความพึงพอใจโดยรวม ในการเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ อยู่ในระดับดี (4.09) ทั้งนี้ท่านสามาถคลิกชมภาพบรรยากาศของงานและดาวน์โหลดเอกสารประกอบการบรรยาย

ประมวลภาพบรรยากาศ