ด้วยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับสำนักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา จัดงานมหกรรมด้านแรงงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาส ทรงเจริญพระชนมายุ ๕ รอบ ๖๐ พรรษา และนัดพบแรงงานจังหวัดสงขลา ในวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ ในระหว่างวันที่ ๒๔-๒๕ เมษายน ๒๕๕๘ ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติ ๖๐ ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ซึ่งในปีนี้เครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคใต้ตอนล่าง ได้มีโอกาสเข้าร่วมการนัดพบแรงงานแทนการจัดโครงการตลาดนัดสถานประกอบการสหกิจศึกษาที่ผ่านมาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้มีประสบการณ์และโอกาสพบปะและติดตามตำแหน่งงานจากสถานประกอบการได้โดยตรง นั้น

 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในฐานะแม่ข่ายเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคใต้ตอนล่าง จึงขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมงานมหกรรมด้านแรงงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีเนื่องในโอกาส  ทรงเจริญพระชนมายุ ๕ รอบ ๖๐พรรษา และนัดพบแรงงานจังหวัดสงขลา ในระหว่างวันที่ ๒๔-๒๕ เมษายน ๒๕๕๘ ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติ ๖๐ ปี  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่  จ.สงขลา รายละเอียดดังเอกสารแนบ

Attachments:
Download this file (150422_company.doc)แบบแจ้งตำแหน่งงานว่าง[สถานประกอบการ]84 kB
Download this file (150422_application_thai.doc)แบบฟอร์มสมัครงาน[สหกิจศึกษา / ฝึกงาน]96 kB