เรียน ผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงานสหกิจศึกษา ทุกท่าน 

 

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  ได้แจ้งเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคใต้ตอนล่าง  ให้ดำเนินการจัดทำสรุปผลการดำเนินงานประจำปีการศึกษา 2557 
เพื่อจะนำไปพิจารณากรอบ/แผนการดำเนินงาน ในปีงบประมาณ 2559 ทั้งนี้ เครือข่ายฯ จึงขอความกรุณาท่านดำเนินการส่งแบบสำรวจภาวะการมีงานทำ ตามเอกสาร Form 1 (สำหรับนักศึกษากรอกข้อมูล)และเอกสาร Form2
(สำหรับเจ้าหน้าที่) และส่งกลับไปยังคุณกาญจนา กองสวัสดิ์  ที่ E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ก่อนวันที่ 30 พฤศจิกายน 2558  หากท่านมีข้อสงสัยสอบถามเพิ่มเติมได้ที่  0 7428 9210 

 

ขอบคุณค่ะ 

กาญจนา กองสวัสดิ์ 
นักวิชาการอุดมศึกษา 

Attachments:
Download this file (ฟอร์มสรุป.xls)Form2[ ]29 kB
Download this file (แบประเมินภาวะการมีงานทำ แก้ไข 18.doc)Form1 [ ]42 kB