เรียน  ท่านสมาชิกเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคใต้ตอนล่าง 

 

ตามที่เครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคใต้ตอนล่าง ได้จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การดำเนินงานสหกิจศึกษาและเยี่ยมชมสถานประกอบการ ณ บริษัทแมนเอโฟรสเซนฟูดส์ จำกัด และบริษัท CES จำกัด ณ จังหวัดสงขลา โดยมีสมาชิกจาก 8 สถาบันในเครือข่ายฯ เข้าร่วมจำนวน 20 คน นั้น  สำหรับวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการในครั้งนี้ เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ ขยายความร่วมมือกับสถานประกอบการในการรับนักศึกษาสหกิจศึกษา และเพื่อแลกเปลี่ยนทัศนคติปัญหา อุปสรรคต่างๆ ในการดำเนินงานสหกิจศึกษา  ซึ่งได้รับการต้องรับจากบริษัทที่กล่าวข้างต้นเป็นอย่างดียิ่ง และขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ด้วย  ซึ่งมีบรรยายกาศตามที่แนบมาพร้อมนี้ด้วย  

http://www.southcoopnet.psu.ac.th/index.php/photo-gallery/event/59-visit_man_a_and_ces

ขอแสดงความนับถือ 

กาญจนา กองสวัสดิ์ 

นักวิชาการอุดมศึกษา 

0 74289210