เรียน  ทุกท่าน 

ตามที่เครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคใต้ตอนล่าง  จะมีการจัดประกวดผลงานนักศึกษาสหกิจศึกษาดีเด่น ประจำปี 2559 ในช่วงเดือนมีนาคม ของทุกปี  

ทั้งนี้ เพื่อให้แต่ละคณะ / สถาบันในเครือข่ายฯ  ได้ดำเนินการพิจารณาและคัดเลือกผลงานนักศึกษาสหกิจศึกษาในการนำเสนอผลงานบนเวที นั้น 

เครือข่ายฯ จึงขอส่งแบบฟอร์มการสมัคร พร้อมรายละเอียดของเกณฑ์ ตามไฟล์ที่แนบมาพร้อมนี้  มายังท่านเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาคัดเลือกต่อไป 

 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

กาญจนา กองสวัสดิ์ 

นักวิชาการอุดมศึกษา  

0 7428 9210