เรียน  สมาชิกเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคใต้ตอนล่าง 

 

วันอังคารที่ 22 มีนาคม 2559 ระหว่างเวลา 08.30-14.30 น. ณ ห้อง LRC1-2 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ ตึก LRC 

 อย่าลืมไปให้กำลังใจน้องๆนักศึกษาสหกิจศึกษาในโครงการประกวดผลงานนักศึกษาสหกิจศึกษาระดับเครือข่าย 

เพื่อคัดเลือกผลงานเสนอประกวดระดับชาติต่อไปค่ะ 

รายละเอียดสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 07428 9210 คุณกาญจนา กองสวัวสดิ์