เรียน  สมาชิกเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคใต้ตอนล่าง

 

เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2559 นายเอกรัฐ หลีเส็น   รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ประธานในพิธีเปิดงาน
“วันนัดพบตลาดงานเชิงคุณภาพจังหวัดสงขลา ประจำปี 2559 : Songkhla Jobs &
Career Expo 2016” และทีมงานผู้จัด นำโดยผศ.สุพจน์ โกวิทยา รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
ได้ให้เกียรติเยี่ยมชมบูธนิทรรศการผลงานนักศึกษาสหกิจศึกษาเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคใ้ต้ตอนล่าง
โดยมี ผศ.ยุพาวดี สมบูรณกุล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคใต้ตอนล่าง
ให้การต้อนรับและตอบข้อซักถาม  ซึ่งชมภาพบรรยากาศได้ตาม link ด้านล่างนี้นะคะ 

http://www.southcoopnet.psu.ac.th/index.php/photo-gallery/event/59-jobexpo2016