Print

เรียน  สมาชิกเครือข่ายภาคใต้ตอนล่าง 

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  ได้แจ้งให้เครือข่าย 9 เครือข่าย 

พิจารณาคัดเลือกรางวัลสหกิจศึกษาดีเด่น ประจำปี 2559 เพื่อยกย่องและให้เกียรติแก่

บุคคลที่ทำคุณประโยชน์แก่สหกิจศึกษาไทย นัั้น 

บัดนี้เครือข่ายภาคใต้ตอนล่าง ได้ดำเนินการคัดเลือกเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

โดยมีผลรางวัลดังไฟล์เอกสารแนบ

ทั้งนี้ขอแสดงความยินดีและชื่นชมกับทุกผลรางวัลที่ได้รับในครั้งนี้ 

 

ขอแสดงความนับถือ 

กาญจนา กองสวัสดิ์ 

นักวิชาการอุดมศึกษา