ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรคณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา รุ่นที่ 7

เรียน  ผู้บริหาร คณาจารย์ และผู้ที่สนใจ 

 

ด้วยเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคใต้ตอนล่าง โดยมีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นแม่ข่าย กำหนดจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรคณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา รุ่นที่ 7 ระหว่างวันที่ 25-27 สิงหาคม 2559

ณ โรงแรม ไดมอนท์ พลาซ่า   83/27 ถนน ศรีวิชัย, หมู่ 2 ถนน มะขามเตี้ย, อำเภอ เมือง  จ.สุราษฏร์ธานี  โดยการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้เป็นการฝึกอบรมแบบอยู่ประจำ วิธีการฝึกอบรมประกอบด้วย การบรรยายโดยผู้ทรงคุณวุฒิ การทำกิจกรรมกลุ่ม และรายบุคคล ซึ่งผู้สมัครเข้ารับการฝึกอบรมต้องอยู่ร่วมกิจกรรมได้ตลอดหลักสูตร 3 วัน

 

ในการนี้  จึงขอเชิญท่านส่งคณาจารย์ในสังกัดของท่านที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานและการนิเทศก์นักศึกษาสหกิจศึกษา เข้ารับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรคณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา รุ่นที่  7 ระหว่างวันที่ 25-27 สิงหาคม 2559 ณ โรงแรม ไดมอนท์ พลาซ่า   83/27 ถนน ศรีวิชัย, หมู่ 2 ถนน มะขามเตี้ย, อำเภอ เมือง  จ.สุราษฏร์ธานี  โดยมีค่าลงทะเบียนท่านละ 4,000 บาท (ไม่รวมค่าที่พักและค่าเดินทาง) ซึ่งคิดจากต้นทุนการดำเนินการ เนื่องจากการจัดฝึกอบรมครั้งนี้มิได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

 

ขั้นตอนการสมัครเข้าร่วมอบรม มีดังนี้

          Ø ขั้นตอนที่ 1 ชำระค่าลงทะเบียนจำนวน 4,000 บาท (สี่พันบาทถ้วน) ได้ที่ เลขที่บัญชี 565-478861-0 ชื่อบัญชี นางสาวนุชระพี จันทร์ช่วยและนางสาวชุติมา บินสัน ธนาคารไทยพาณิชย์จำกัด สาขามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

          Øขั้นตอนที่ 2 ลงทะเบียนออนไลน์ที่ http://www.southcoopnet.psu.ac.th/register/  ภายหลังการชำระเงินเรียบร้อยแล้วกรุณาแนบหลักฐาน/สลิปการชำระเงิน โดยใช้กล้องโทรศัพท์มือถือถ่าย หรือ สแกนด้วย Scanner โดยเขียน ชื่อผู้ลงทะเบียนกำกับลงในสลิป ด้วยปากกาสีเข้ม ลงในใบสลิป และตั้งชื่อไฟล์เป็นชื่อผู้ลงทะเบียน เพื่อความสะดวกในการตรวจสอบ (หากท่านชำระเป็นหมู่คณะ โปรดระบุรายชื่อผู้ลงทะเบียนลงใน Slip ด้วยได้ตั้งแต่วันที่ 22 กรกฎาคม 2559 จนถึงวันที่ 16 สิงหาคม 2559 หรือจนกว่าจะเต็ม

          Ø ขั้นตอนที่ 3  ประกาศยืนยันรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมอบรม ผ่านเว็บไซด์เครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคใต้ตอนล่าง  http://www.southcoopnet.psu.ac.th

 

สำหรับการจัดอบรมในครั้งนี้ รับจำนวนจำกัด 100 คนแรก ตามลำดับที่ลงทะเบียนออนไลน์การลงทะเบียนจะสมบูรณ์ได้เมื่อท่านแนบไฟล์เอกสารการโอนเงินเท่านั้นและขอสงวนสิทธิ์การจ่ายเงินคืน

อนึ่ง หากท่านมีข้อสงสัยสอบถามเพิ่มเติมได้ที่คุณกาญจนา  กองสวัสดิ์  หรือ คุณนุชระพี  จันทร์ช่วย หน่วยพัฒนาสมรรถนะสากลและการสร้างเครือข่าย ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ ชั้น 9

อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา โทรศัพท์ 0 7428 9210, 083-1953533 หรือที่ E:mail  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

          จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและประชาสัมพันธ์ไปยังบุคลากรในสังกัดของท่านทราบด้วยจะเป็นพระคุณยิ่ง 

 

แนะนำที่พัก (ผู้เข้าอบรมต้องสำรองที่พักเอง)

□ โรงแรมไดมอนด์ * ห้องละ 1,100 บาท (พร้อมอาหารเช้า) .โทรศัพท์ 0 77 205 333 หรือ คุณอ้อม 093-5754222 (แจ้งกับทางโรงแรมเข้าอบรม อ.นิเทศ)

□ โรงแรมบรรจงบุรี * ห้องละ 890 บาท (พร้อมอาหารเช้า)  โทรศัพท์ 0-7726-4888

□ โรงแรมแก้วสมุยรีสอร์ท * ห้องละ 960 บาท (พร้อมอาหารเช้า) โทรศัพท์ 0-7721-9456

□ โรงแรมร้อยเกาะ * ห้องละ 700 บาท -1,200 บาท (พร้อมอาหารเช้า) โทรศัพท์ 0 -7720 1150-8

□ โรงแรมเอส ทารา แกรนด์ * ห้องละ 1,450 บาท (พร้อมอาหารเช้า) โทรศัพท์: 077-912188, 077-912199

 □ โรงแรม ซีบีดี โฮเท็ล * ห้องละ 1,250 บาท (พร้อมอาหารเช้า) โทรศัพท์ 077 281 999

 

 

ขอแสดงความนับถือ 

 นุชระพี จันทร์ช่วย

นักวิชาการศึกษา 

0 7428 9210 

 

รายละเอียดโครงการอบรมอาจารย์นิเทศฯ รุ่น 7

Attachments:
Download this file (MT25-27 08  59.pdf)MT25-27 08 59.pdf[ ]279 kB