เรียน  ผู้บริหาร คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ประสานงาน

 

อ้างถึงหนังสือ ศธ 0521/ว 4894 ลงวันที่ 25 กรฏฎาคม 2559 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้  ได้เชิญให้บุคลากรในสังกัดของท่านเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรคณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษารุ่นที่ 7

 

ในระหว่างวันที่ 25-27 สิงหาคม 2559  ณ ห้องทับทิม 1 โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า สุราษฎร์ธานี อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี แล้วนั้น

 

บัดนี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอแจ้งยืนยันรายชื่อคณาจารย์ที่ผ่านการลงทะเบียนด้วยระบบออนไลน์และมีสิทธิ์เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรคณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา รุ่นที่ 7

 

ตามรายชื่อที่แนบมาพร้อมนี้  อนึ่ง ขอสงวนสิทธิ์การจ่ายเงืนคืนทุกกรณี  (สำหรับกำหนดการตามไฟล์ที่แนบมาพร้อมนี้)

 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

 

ขอแสดงความนับถือ

 

 นุชระพี  จันทร์ช่วย

ผู้ประสานงานเครือข่ายฯ  

 

0 74289210 

 

 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

1 ผศ.ดร.ปภาวี  ฟาน โดม เมเลน มอ. วิทยาเขตหาดใหญ่ ภาควิชาฟิสิกส์

2 นางสาวฐิติวรรณ  ชีววิภาส มอ. วิทยาเขตหาดใหญ่ ภาควิชาภาษาและภาษาศาสตร์

3 นางพรพิมล  เชื้อดวงผุย มอ. วิทยาเขตหาดใหญ่ วาริชศาสตร์

4 รศ.สุภวรรณ  ฏิระวณิชย์กุล มอ. วิทยาเขตหาดใหญ่ วิศวกรรมเคมี

5 รศ.ชญานุช  แสงวิเชียร มอ. วิทยาเขตหาดใหญ่ วิศวกรรมเคมี

6 ผศ.ราม  แย้มแสงสังข์ มอ. วิทยาเขตหาดใหญ่ วิศวกรรมเคมี

7 รศ.ทวีศักดิ์  เรืองพีระกุล มอ. วิทยาเขตหาดใหญ่ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

8 นายดาร์เนีย  เจ๊ะหะ มอ. วิทยาเขตหาดใหญ่ ชีววิทยา

9 นางสาวดร.กลางใจ  แสงวิจิตร มอ. วิทยาเขตหาดใหญ่ สาขาวิชาการเงิน

10 นางสาวอรทัย  พงศ์เชี่ยวชาญ มอ. วิทยาเขตหาดใหญ่ สาขาวิชาการจัดการประชุมนิทรรศก

11 นายรุชดี  บิลหมัด มอ. วิทยาเขตหาดใหญ่ สาขาวิชาระบบสารสนเทศ

12 นางสาววีระวรรณ  ศิริพงษ์ มอ. วิทยาเขตหาดใหญ่ ภาควิชาการบัญชี

13 รศ.ดร.ยุทธนา  ฏิระวณิชย์กุล มอ. วิทยาเขตหาดใหญ่ ฟิสิกส์

14 นางสาวลดาวัลย์  สงทิพย์ มอ. วิทยาเขตหาดใหญ่ เทคโนโลยวัสดุภัณฑ์

15 นางสาวพิชญานิภา  กล่อมทอง มอ.วิทยาเขตหาดใหญ่ สัตวศาสตร์

16 นางสาววาสนา  สุโยธา มอ. วิทยาเขตหาดใหญ่ เทคโนโลยีชีวภาพอุตสาหกรรม

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

17 ผศ.ชิดชนก  ราฮิมมูลา มอ. วิทยาเขตปัตตานี ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

18 นายอับดุลเลาะ  ยูโซะ มอ. วิทยาเขตปัตตานี รัฐศาสตร์

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง

19 นางสาวอภิสรา  ตันตสุทธิกุล มอ.วิทยาเขตตรัง การจัดการธุรกิจ

20 นางสาวเมธาวี  ว่องกิจ มอ.วิทยาเขตตรัง การจัดการธุรกิจ

21 นางสาววรางคณา  ตันฑสันติสกุล มอ.วิทยาเขตตรัง การจัดการธุรกิจ

22 นางสาวปิยะนุช  ปรีชานนท์ มอ.วิทยาเขตตรัง การตลาด

23 นางสาวปิยนุช  รัตนานุกูล มอ.วิทยาเขตตรัง ภาษาอังกฤษธุรกิจ

24 นายณฐ  ย่าหลี มอ.วิทยาเขตตรัง ภาษาอังกฤษธุรกิจ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตสงขลา

25 นางสาวมณฑิรา  เกียรติถาวรนันท์ มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตสงขลา การท่องเที่ยว

26 นางสาวประภาพรรณ  แก้วสิยา มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตสงขลา การท่องเที่ยว

27 ผศ.ธารินทร์ มานีมาน มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตสงขลา การท่องเที่ยว

28 ผศ.สุรสิทธิ์  ระวังวงศ์ มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตสงขลา วิศวกรรมอุตสาหการ

29 นางชิดชนก  มากเชื้อ มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตสงขลา บัญชี

30 นางเลิศศิริ  พวงแก้ว มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตสงขลา คหกรรมศาสตร์

31 นางจินตนา  เจริญเนตรกุล มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตสงขลา คหกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง และ วิทยาเขตไสใหญ่

32 นายวิทยา  ตู้ดำ มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง สาขาวิชาการบัญชี/สาขาบริหารธุรกิจ

33 นางระริน  เครือวรพันธุ์ มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง การบัญชี

34อาจารย์ณัฐพงศ์  แก้วบุญมามทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตไสใหญ่

มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง

35 นางสาวจันทวรรณ  น้อยศรี ม.ทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง คณิตศาสตร์และสถิติ

36 นายรังสฤษฏ์  อินทรโม ม.ทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง คณิตศาสตร์และสถิติ

37 นายพลากร  บุญใส ม.ทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง เคมี

38 นายธนพล  อยู่เย็น ม.ทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ชีววิทยา

39 นางสาวพฤทฐิภร  ศุภพล ม.ทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง สาขาวิชาชีววิทยา

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

40 ดร.เอกสิษฐ์  อนันต์เจริญวงศ์ มอ. วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี เทคโนโลยียาง

41 ดร.วรรณรัตน์  พันธุ์วิริยรัตน์ มอ. วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี เทคโนโลยียาง

42 นายณรงค์  เชื่องชยะพันธุ์ มอ. วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี เทคโนโลยียาง

43 ดร.สกุลรัตน์ พิชัยยุทธ์ มอ. วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี เทคโนโลยียาง

44 นายมานพ  ธรสินธุ์ มอ. วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี เทคโนโลยีไม้

45 ผศ.ดร.ชัชวาล  โชติมากร มอ. วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี เทคโนโลยีอาหาร

46 ดร.ชูขวัญ   เตชะกานนท์ มอ. วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี เทคโนโลยีอาหาร

47 Dr. Karthikeyan  Venkatachlam มอ. วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี เทคโนโลยีอาหาร

48 ผศ.ดร.วิกันดา  รัตนพันธ์ มอ. วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเกษตร

49 ผศ.ดร.เจษฎา   รัตนวุฒิ มอ. วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเกษตร

50 ดร.สุชาติ   เชิงทอง มอ. วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเกษตร

51 ดร.สุรพล   ฐิติธนากุล มอ. วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเกษตร

52 ดร.อุมาพร  แพทย์ศาสตร์ มอ. วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเกษตร

53 ดร.จรัสลักษณ์เพชรวัง มอ. วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเกษตร

54 ดร.นงเยาว์   เมืองดี มอ. วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี การจัดการอุตสาหกรรม

55 ดร.วาริช   วีระพันธ์ มอ. วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี การจัดการอุตสาหกรรม

56 นางศรินทิพย์   นุรักษ์ มอ. วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี การจัดการอุตสาหกรรม

57 นางสุวิมล   ศานติชาติศักดิ์ มอ. วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี การจัดการสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม

58 ดร.นุจรีย์   แซ่ลิ่ว มอ. วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

59 นางลิเลียน  วิวัฒน์ มอ. วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

60 นางสาวณัฐจิต  อ้นเมฆ มอ. วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

61 ผศ.ดร.พงศกร  ศานติชาติศักดิ์ มอ. วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี การจัดการงานวิศวกรรม

62 ดร.อนันตศักดิ์  ศักดิ์อำนวย มอ. วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี การจัดการงานวิศวกรรม

63 ผศ.ดร.โสภา   เชี่ยวชาญวุฒิวงศ์ มอ. วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี เคมีประยุกต์

64 ดร.ตุลย์   ศิริกิจพุทธิศักดิ์ มอ. วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี เคมีประยุกต์

65 ดร.ปรินุช  ชุมแก้ว มอ. วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี เคมีประยุกต์

66 ดร.ศรัณยู  ใคลคลาย มอ. วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี เคมีประยุกต์

67 ผศ.ดร.พงศ์ศักดิ์   เหล่าดี มอ. วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ทรัพยากรประมงและชายฝั่ง

68 ผศ.ดร.กานดา   ค้ำชู มอ. วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ทรัพยากรประมงและชายฝั่ง

69 ผศ.ดร.ศิรุษา   กฤษณะพันธุ์ มอ. วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ทรัพยากรประมงและชายฝั่ง

70 ผศ.ดร.ภัททิรา  พงษ์ทิพย์พาที มอ. วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ทรัพยากรประมงและชายฝั่ง

71 นายสุวัฒน์   ธนานุภาพไพศาล มอ. วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ทรัพยากรประมงและชายฝั่ง

72 ผศ.ดร.บุญญิสา  แซ่หล่อ มอ. วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี คณิตศาสตร์ประยุกต์และสารสนเทศ

73 ดร.ณัฐพล   บุญนำ มอ. วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี คณิตศาสตร์ประยุกต์และสารสนเทศ

74 ดร.จินดา   คงเจริญ มอ. วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี คณิตศาสตร์ประยุกต์และสารสนเทศ

75 ดร.สุพัตรา  พุฒิเนาวรัตน์ มอ. วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี คณิตศาสตร์ประยุกต์และสารสนเทศ

76 ดร.วิชุตา  แซ่เจีย มอ. วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี คณิตศาสตร์ประยุกต์และสารสนเทศ

77 นางวาสนา   บุญแสวง มอ. วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี คณิตศาสตร์ประยุกต์และสารสนเทศ

78 นายเอกราช   แซ่ลิ่ว มอ. วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี คณิตศาสตร์ประยุกต์และสารสนเทศ

79 นายสันติ  โชติแก้ว มอ. วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี คณิตศาสตร์ประยุกต์และสารสนเทศ

80 ว่าที่ร้อยตรี ดร.ธนภณ  ภู่มาลา มอ. วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี รัฐประศาสนศาสตร์

81 ดร.ภาสกร  อินทการุณ มอ. วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี รัฐประศาสนศาสตร์

82 นายก่อพงศ์  เกตุแก้ว มอ. วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ภาษา การสื่อสารและธุรกิจ

83 นางสาวนพวรรณ  เมืองแก้ว มอ. วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ภาษา การสื่อสารและธุรกิจ

84 นางสาวธัชพรรณ  เกสรสิทธิ์ มอ. วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ภาษา การสื่อสารและธุรกิจ

85 นายอธิปัตย์ นิตย์นรา มอ. วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ภาษา การสื่อสารและธุรกิจ

86 ดร.ระพีพันธ์  เผ่าชู มอ. วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี การจัดการ

87 นางสาวขนิษฐา  พัฒนสิงห์ มอ. วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี การจัดการ

88 ดร.อภิวัฒน์  อายุสุข มอ. วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 

89 นางสาวณัฐยา  ยวงใย มอ. วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

90 นายศรัณ  เนื้อน้อย ม.นราธิวาสราชนครินทร์ รัฐประศาสนศาสตร์

91 นายภูริปกรณ์  ยอดจันทร์ ม.นราธิวาสราชนครินทร์ การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ

92 นายวีรศักดิ์  โศจิพันธุ์ ม.นราธิวาสราชนครินทร์ การจัดการ

93 นางสาวสิรีกัญญ์วรา  จูวัตร์ ม.นราธิวาสราชนครินทร์ การจัดการ

94 นางสาวมายามีน  หวันฮัซซัน ม.นราธิวาสราชนครินทร์ การบัญชี

มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

95 นางสาวนันท์นภัส วัชรจินดา มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ อุตสาหกรรมบริการ

96 นางสาวอัญชลี  วัชรจินดา มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ภาษาอังกฤษ

มหาวิทยาลัยฟาฎอนี

97 นายมูฮำหมัดอามีน  หะยีหามะ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี วิจัยเเละพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา

98 ผศ.วาสนา  พิทักษ์ธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

99 นางพรศุลี สุทธโส มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี  บริหารธุรกิจ

100 นางสาวแพรพรรณ ปานนุช  มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี  นิเทศศาสตร์