เรียน  ทุกท่าน 

ตามที่เครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคใต้ตอนล่าง  จะมีการจัดประกวดผลงานนักศึกษาสหกิจศึกษาดีเด่น ประจำปี 2560 ในช่วงเดือนมีนาคม ของทุกปี  

ทั้งนี้ เพื่อให้แต่ละคณะ / สถาบันในเครือข่ายฯ  ได้ดำเนินการพิจารณาและคัดเลือกผลงานนักศึกษาสหกิจศึกษาในการนำเสนอผลงานบนเวที นั้น 

เครือข่ายฯ จึงขอส่งแบบฟอร์มการสมัคร พร้อมรายละเอียดของเกณฑ์   มายังท่านเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาคัดเลือกต่อไป ตามลิงค์นี้

 

รายละเอียดและแบบฟอร์มการสมัครประกวดผลงานนักศึกษาสหกิจศึกษาดีเด่น

 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ