รียน ผู้บริหาร คณะทำงาน เจ้าหน้าที่ประสานงานทุกท่าน 

 

ด้วยเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคใต้ตอนล่าง กำหนดจัดโครงการประกวดผลงานนักศึกษาสหกิจศึกษา 

ในวันอังคารที่ 4 เมษายน  2560 ณ ห้อง LRC1-2 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ ชั้น 8 อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ 
อาคาร 1 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานด้านสหกิจศึกษาออกสู่สังคมภายนอกและเพื่อคัดเลือกและตัดสินผลงานดีเด่นด้านสหกิจศึกษา 
ระดับเครือข่าย สำหรับงานวันสหกิจศึกษาไทย ครั้งที่ 9 พ.ศ. 2560

 

                   ในการนี้  จึงใคร่ขอให้ท่านพิจารณาคัดเลือกส่งนักศึกษาที่มีผลงานโครงงานสหกิจศึกษาดีเด่น ในระดับสถาบันของท่าน เข้าร่วมประกวดบนเวทีระดับเครือข่าย 

ซึ่งในการเข้าร่วมโครงการขอให้วิทยาเขต พิจารณาและคัดเลือกผลงานเด่นของนักศึกษาสหกิจศึกษาจากอันดับที่ 1 และ 2 ของแต่ละด้านดังนี้
                   1.  ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
                    จำนวน 2 โครงการ
                   2.  ด้านสังคมศาสตร์  มนุษยศาสตร์และการจัดการ
  จำนวน 2 โครงการ
                   3.  ด้านนักศึกษาสหกิจศึกษานานาชาติดีเด่น
          จำนวน 2 โครงการ
                   4.  ด้านนวัตกรรมสหกิจศึกษา                           จำนวน 2 โครงการ

เสนอไปยังศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ เพื่อพิจารณานำเสนอผลงานบนเวที ในวันอังคารที่ 4 เมษายน 2560 ระหว่างเวลา 08.30-15.30 น. 
 โดยให้นักศึกษาเตรียม ppt. นำเสนอบนเวทีโครงงานละไม่เกิน 5 นาที และวิทยากรวิพากษ์ผลงานไม่เกิน 5 นาที เพื่อพิจารณาคัดเลือกและ
ตัดสินเป็นผลงานเด่นระดับเครือข่าย /ระดับชาติต่อไป รายละเอียดดังเอกสารที่ส่งมาพร้อมนี้ 

                   1. แบบฟอร์มสมัครเข้าร่วมประกวดผลงานสหกิจศึกษาดีเด่น ประจำปี 2560

                   2. แบบเสนอข้อมูลสำหรับการคัดเลือกและตัดสินรางวัลสหกิจศึกษาดีเด่น

                   3. ไฟล์ Poster โครงงานสหกิจศึกษาสำหรับจัดนิทรรศการ ตามไฟล์ Template ที่ส่งมาด้วยนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการด้วย จะเป็นพระคุณยิ่ง

 

 

ขอแสดงความนับถือ 

 

กาญจนา กองสวัสดิ์ 

นักวิชาการอุดมศึกษา 

 074 289210