รียน สมาชิกเครือข่ายทุกท่าน 


ด้วยเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคใต้ตอนล่าง กำหนดจัดโครงการประกวดผลงานนักศึกษาสหกิจศึกษา ระดับเครือข่าย ในวันอังคารที่
4 เมษายน 2560 ณ ห้อง LRC 1 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนา
การเรียนรู้ ชั้น 8 อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ อาคาร 1 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อคัดเลือกและตัดสินผลงานสหกิจศึกษาดีเด่น ระดับเครือข่าย

 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในฐานะประธานเครือข่าย จึงขอเชิญท่านส่งคณาจารย์ และนักศึกษาชั้นปีที่ 2-3 ที่เตรียมจะออกปฏิบัติสหกิจศึกษาในสถานประกอบการทั้งในประเทศและต่างประเทศจากสังกัดของท่าน จำนวน 10 คน เข้าชมผลงานและร่วมฟังการนำเสนอผลงานของนักศึกษาสหกิจศึกษาในวันอังคารที่ 4 เมษายน 2560 ระหว่างเวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้อง LRC1-2 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ ชั้น 8 อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ รายละเอียดดังเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ อนึ่ง สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่ http:// goo.gl/oBLhlh  ภายในวันที่ 30 มีนาคม 2560 หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 074-28.9210

ขอขอบคุณ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับการพิจารณาเข้าร่วมงานดังกล่าวข้างต้น 

 

กาญจนา กองสวัสดิ์ 

นักวิชาการอุดมศึกษา 

ผู้ประสานงานเครือข่าย

074 289210