Print

หน่วยพัฒนาสมรรถนะสากลและการสร้างเครือข่าย ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดการประกวดผลงานนักศึกษาและตลาดนัดสหกิจศึกษา” เมื่อวันอังคารที่ 18 มีนาคม 2557 ณ อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ ชั้น 8 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

เพื่อเผยแพร่ผลงานด้านสหกิจศึกษาออกสู่สังคมภายนอกให้กว้างขวางขึ้น ตลอดจนเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างสถาบันการศึกษา องค์กรผู้ใช้บัณฑิตและนักศึกษา อีกทั้งเพื่อคัดเลือกและตัดสินผลงานเด่นระดับเครือข่าย/ระดับชาติ สำหรับงานวันสหกิจศึกษาไทย ครั้งที่ 6 พ.ศ. 2557