เรื่อง      ขอเชิญส่งคณาจารย์เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสหกิจศึกษาหลักสูตรคณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา  รุ่นที่ 8

 

       ด้วยเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคใต้ตอนล่าง ซึ่งมีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นแม่ข่ายกำหนดจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสหกิจศึกษาหลักสูตรคณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา รุ่นที่ 8 วันที่ 25-27กรกฎาคม 2560 ณ โรงแรมบีพี สมิหลา บีช โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา โดยการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้เป็นการฝึกอบรมแบบอยู่ประจำ วิธีการฝึกอบรมประกอบด้วย การบรรยายโดยผู้ทรงคุณวุฒิ การทำกิจกรรมกลุ่ม และรายบุคคล ซึ่งผู้สมัครเข้ารับการฝึกอบรมต้องอยู่ร่วมกิจกรรมได้ตลอดหลักสูตร 3 วัน

            ในการนี้ จึงขอเชิญท่านส่งคณาจารย์ในสังกัดของท่านเข้ารับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสหกิจศึกษาหลักสูตรคณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา รุ่นที่ 8 ระหว่างวันที่ 25-27 กรกฎาคม 2560 ณ โรงแรมบีพี สมิหลา บีช โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา โดยมีค่าลงทะเบียนเข้าร่วมอบรม ท่านละ 4,000 บาท (สี่พันบาทถ้วน) ไม่รวมค่าที่พักและค่าเดินทาง ซึ่งคิดจากต้นทุนการดำเนินการ สำหรับขั้นตอนการสมัครเข้าร่วมอบรมมีดังนี้

Ø  ขั้นตอนที่ 1 ชำระค่าลงทะเบียนจำนวน 4,000 บาท (สี่พันบาทถ้วน) ได้ที่ เลขที่บัญชี 565-485973-8 ชื่อบัญชี นางสาวนุชระพี จันทร์ช่วยและนางสาวชุติมา บินสัน ธนาคารไทยพาณิชย์จำกัด สาขามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

Ø  ขั้นตอนที่ 2 ลงทะเบียนออนไลน์ที่ http://www.southcoopnet.psu.ac.th/register/ พร้อมแนบหลักฐานการชำระเงิน ได้ตั้งแต่วันที่ 1-20 กรกฎาคม 2560 รับจำนวนจำกัด 120 ท่านแรกเท่านั้น

Ø ขั้นตอนที่ 3 ประกาศยืนยันรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมอบรม ผ่านเว็บไซด์เครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคใต้ตอนล่าง http://www.southcoopnet.psu.ac.th การลงทะเบียนจะสมบูรณ์ได้ ท่านต้องแนบไฟล์เอกสารการโอนเงินเท่านั้นและขอสงวนสิทธิ์การจ่ายเงินคืน

ตรวจสอบรายชื่อผู้ที่ลงทะเบียนได้ที่ www.southcoopnet.psu.ac.th/register/listName.php

อนึ่ง หากท่านมีข้อสงสัยสอบถามเพิ่มเติมที่
คุณนุชระพี จันทร์ช่วย
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ ชั้น 9 อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ โทรศัพท์0 7428 9210, 089-7258047หรือที่ E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการที่มีความประสงค์จะจองที่พักสามารถติดต่อโดยตรงได้ที่ คุณนฤมล สารพร (เนตร) Mobile :  089-7397475 , E – mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ในนาม (พี่แอน) ผู้จัดงานได้เลยค่ะ