เครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคใต้ตอนล่าง มีกำหนดจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน

(WIL : Work-integrated Learning) ในวันศุกร์ที่ 22 กันยายน 2560 ระหว่างเวลา 08.30 น.– 17.00 น.

ณ ห้องภูผาเพชร ชั้น 2  โรงแรมทีอาร์ร็อคฮิลล์ อ.หาดใหญ่  จ.สงขลา

 

สามารถลงทะเบียนร่วมงานได้ที่ https://goo.gl/9twq4g

กลุ่มเป้าหมายผู้บริหารหลักสูตรๆ ละ 2 คน

รับจำนวน 100 ท่าน 

ประกาศรายชื่อผู้ลงทะเบียน

 โดยมีเงื่อนไขดังนี้

 1. สมัครเข้าร่วมฟรี ไม่มีค่าลงทะเบียน สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 15 กันยายน 2560
รับจำนวนจำกัด 100 ท่านแรกเท่านั่น กรณีผู้เข้าร่วมครบจำนวน ระบบจะทำการปิดรับอัตโนมัติ

2. กรณีลงทะเบียนแล้วไม่สามารถเข้าร่วมได้ ขอให้แจ้งยกเลิกก่อนวันที่ 19 กันยายน 2560 มิฉะนั้นจะเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นคนละ 500 บาท (เฉพาะกรณีไม่แจ้งยกเลิกภายในกำหนด)

3. ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมผ่านเว็บไซต์เครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคใต้ตอนล่าง http://www.southcoopnet.psu.ac.th ในวันที่ 20 กันยายน 2560

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณกาญจนา กองสวัสดิ์ และคุณนุชระพี จันทร์ช่วย

ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ ชั้น 9 อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ (LRC1)

โทรศัพท์ 0-7428-9210,  083 1953533 e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. และ  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.