เรียน สมาชิกสหกิจศึกษาเครือข่ายภาคใต้ตอนล่าง 

 

ด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนัวตกรรม มีนโยบายสนับสนุนให้สถาบันอุดมศึกษาจัดการเรียนการสอนด้านสหกิจศึกษาและจัดการศุึกษาเชิงบูรณการกับการทำงานเพื่อผลิตบัรฑิตที่มีคุณภาพ ศักยภาพ สมรรถนะความสามารถในการทำงานให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดงาน และทีประชุมคณะกรรมการอุดมศึกษา ครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2562 มีมติให้ดำเนินการส่งเสริมให้สถาบันอุดมศึกษาสร้างความร่วมมือให้ผู้เรียนสามารถทำงานได้ตรงความต้องการของสถานประกอบการและมีงานทำ รวมทั้งปรับแนวทางการนับภาระงานของอาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรดังกล่าวที่เหมาะสม  ในการนี้จึงส่งประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการส่งเสริทภาระงานของอาจารย์ด้านสหกิจศึกษา ลงวันที่ 5 กันยายน 2562 มาเพื่อโปรดทราบและใช้เป็นแนวปฏิบัติสำหรับการนับภาระงานของอาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรสหกิจศึกษา ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.mhesi.go.th/home/ หัวข้อ "ประกาศด้านการอุดมศึกษา"

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

 

กาญจนา กองสวัสดิ์ 

0 7428 9210