เครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคใต้ตอนล่าง ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับรางวัล “โครงงานนักศึกษาสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานดีเด่น ระดับชาติ”
ประจำปี พ.ศ. 2563 และ 2564 จาก กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

ประจำปี 2564
1. รางวัลชนะเลิศดีเด่น ด้านนวัตกรรมสหกิจศึกษา
นายเดชาพล สภาพันธ์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
โครงงานเรื่อง: PRE-B : Mobile Precast Beam Solution พรีบี : แบบหล่อคานคอนกรีตสำเร็จรูปแบบเคลื่อนที่
หน่วยงาน : บริษัท ภัสสรา บิวเดอร์ จำกัด
อาจารย์นิเทศ : รองศาสตราจารย์ ดร.วิริยะ ทองเรือง

2. รางวัลชนะเลิศดีเด่น ด้านนักศึกษาสหกิจศึกษานานาชาติ
นายเอเชีย วายะโยะ และนางสาวนูรมะห์ จะปะกียา
คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
โครงงานเรื่อง คู่มือคนไทย และระบบการลงทะเบียนแจ้งความประสงค์กลับประเทศไทย
หน่วยงาน : สถานกุงศุล ณ เมืองเจนไน (ประเทศอินเดีย)
อาจารย์นิเทศ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพซอล ดาโอ๊ะ

3. รางวัลรองชนะเลิศดีเด่น ด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และการจัดการ
Mr. Gine Vaughn Vivero
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
โครงงานเรื่อง การทํา Digital Content Marketing ด้วยการทํา Daily Content และ Facebook Ads ให้กับแบรนด์ในบริษัท แอมป์สตาร์ท จํากัด
หน่วยงาน : บริษัท แอมป์สตาร์ค จํากัด
อาจารย์นิเทศ : อาจารย์ลภัสวัฒน์ ศุภผลกุลนันทร์

 

ประจำปี 2563
1. รางวัลรองชนะเลิศดีเด่น ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางสาวณิชยา เกตุสว่างวงค์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
โครงงานเรื่อง: ปัจจัยที่มีผลต่อการแตกลายของไม้บาง Sapele หลังกระบวนการปิดผิวบนแผ่นใยไม้อัดความหนาแน่นปานกลาง
หน่วยงาน : บริษัท เมโทรพาเนล จำกัด
อาจารย์นิเทศ : ดร.วิศนีย์ ยิ่งประเสริฐ

2. รางวัลรองชนะเลิศดีเด่น ด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และการจัดการ
นางสาวกชกร ไชยพงษ์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
โครงงานเรื่อง การจัดสมดุลสายการผลิตเพื่อลดความสูญเปล่าในกระบวนการประกอบคอมเพรสเซอร์
หน่วยงาน : วาลีโอ ออโตโมทีฟ (ประเทศไทย) จำกัด
อาจารย์นิเทศ : รองศาสตราจารย์สุรสิทธิ์ ระวังวงศ์ และอาจารย์รอมฎอน บูรพา

3. รางวัลรองชนะเลิศดีเด่น ด้านนักศึกษาสหกิจศึกษานานาชาติ
นางสาวพิชญ์ภณิตา กำพลพัฒน์เดชาธร
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
โครงงานเรื่อง การตรวจสอบขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของรอยเชื่อมภายในเบลโลว์
หน่วยงาน : บริษัท มิราโปร จำกัด (ประเทศญี่ปุ่น)
อาจารย์นิเทศ : ดร.ชินพงศ์ อังสุโชติเมธี และอาจารย์เชาวนี ศรีวิศาล


สอบถามเพิ่มเติมได้ที่
คุณกาญจนา กองสวัสดิ์
สำนักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
โทรศัพท์ : 0-7428-9225