สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาตระหนักถึงความสําคัญและความจําเป็นในการส่งเสริมการศึกษาระดับอุดมศึกษา จึงได้จัดโครงการ งานมหกรรมอุดมศึกษาไทย” Thai Higher Education Expo & Conference 2014: THEC 2014 ขึ้นระหว่างวันท่ี 23 – 24 เมษายน 2557 ณ อาคารศูนย์การประชุมอิมแพ็ค ฟอรั่ม ศูนย์การแสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี กรุงเทพฯ
เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ผลการดําเนินงานของ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาแนะนําหลักสูตรระดับอุดมศึกษา และจัดเวทีประชุมวิชาการ ให้แก่ กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ นักเรียน นิสิตนักศึกษา ครู ผู้ปกครองและผู้สนใจทั่วไป ให้สามารถเข้าถึงและมีความรู้ ความเข้าใจงานต่างๆ และข้อมูลข่าวสารด้านการอุดมศึกษา สามารถตัดสินใจเลือกแนวทางการศึกษาที่สนใจ และสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานในปัจจุบัน
 
 
ซึ่งเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคใต้ตอนล่าง ได้รับรางวัลนักศึกษาสหกิจศึกษานานาชาติ ระดับชาติ

ประเภทวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 
ชื่อ-นามสกุล   นายสถาพร สุขลิ้ม และ นายภาณุพงศ์ สวัสดี
หลักสูตร/สถาบัน   สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
ชื่อสถานปฏิบัติงาน   สำนักงานประปาส่วนภูมิภาค สาขาหาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
ชื่อโครงงาน-ผลงาน  
การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในการจัดทำฐานข้อมูลระบบท่อน้ำ ประตูน้ำ
และการจ่ายน้ำ เพื่อระงับอัคคีภัยบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ และไอโอเอส