เรียน สมาชิกเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคใต้ตอนล่าง 

ด้วยสำนักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา ร่วมกับ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ร่วมจัดงาน นัดพบแรงงานจังหวัดสงขลา ในวันที่ 15-16 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 
ซึ่งในงานท่านจะได้พบกับบูธรับสมัครงานจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนกว่า 50 แห่ง ซึ่งเป็นโอกาสดีที่ท่านและนักศึกษาสหกิจศึกษาในหน่วยงานของท่าน จะได้พบปะ สอบถามข้อมูล และยื่นใบสมัครและเตรียมพร้อมในการออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ลงทะเบียนล่วงหน้าได้ที่ jobit.doc.go.th/songkhlajob2  

จึงเรียนมาเพื่อทราบและเชิญชวนทุสถาบันในเครือข่าย ประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาเข้าร่วมงานดังกล่าวด้วย จะขอบคุณยิ่ง 


Attachments:
Download this file (poster_02.jpg)poster_02.jpg[ ]275 kB

เชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสหกิจศึกษาหลักสูตรคณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา รุ่นที่ 10

 

ด้วยเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคใต้ตอนล่าง ซึ่งมีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นแม่ข่ายกำหนดจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสหกิจศึกษาหลักสูตรคณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา รุ่นที่ 10 วันที่ 12-14 ตุลาคม 2561 ณ ห้องจุติ ชั้น L โรงแรมหรรษาเจบี อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 
โดยการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้เป็นการฝึกอบรมแบบอยู่ประจำ วิธีการฝึกอบรมประกอบด้วย การบรรยายโดยผู้ทรงคุณวุฒิ การทำกิจกรรมกลุ่ม และรายบุคคล ซึ่งผู้สมัครเข้ารับการฝึกอบรมต้องอยู่ร่วมกิจกรรมได้ตลอดหลักสูตร 3 วัน

ในการนี้ จึงขอเชิญท่านส่งคณาจารย์ในสังกัดของท่านเข้ารับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสหกิจศึกษาหลักสูตรคณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา รุ่นที่ 10 วันที่ 12-14 ตุลาคม 2561 ณ ห้องจุติ ชั้น L โรงแรมหรรษาเจบี อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา โดยมีค่าลงทะเบียนเข้าร่วมอบรม ท่านละ 4,000 บาท (สี่พันบาทถ้วน) คิดจากต้นทุนการดำเนินการ ทั้งนี้ ไม่รวมค่าที่พักและค่าเดินทาง ผู้เข้าร่วมอบรมสามารถเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายจากหน่วยงานต้นสังกัดได้ตามระเบียบกระทรวงการคลัง สำหรับขั้นตอนการสมัครเข้าร่วมอบรมมีดังนี้

 

  • ขั้นตอนที่ 1 ชำระค่าลงทะเบียนผ่าน
    ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด สาขามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เลขที่บัญชี 565-499145-9 ชื่อบัญชี นางสาวสุทอง แช่ตั้ง และนางสาวชุติมา บินสัน เป็นเงินจำนวนคนละ 4,000 บาท (สี่พันบาทถ้วน) ทั้งนี้ หากท่านโอนเงินเสร็จสิ้นแล้ว ขอความกรุณาท่านลงทะเบียนออนไลน์ทันที เพื่อประโยชน์และความสะดวกในการตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียนของท่าน
  • ขั้นตอนที่ 2 ลงทะเบียนออนไลน์ที่ http://www.southcoopnet.psu.ac.th/register
    พร้อมแนบหลักฐานการชำระเงิน ตั้งแต่วันที่ 14 กันยายน 2561 – 8 ตุลาคม 2561 รับจำนวนจำกัด 100 คนแรกที่ลงทะเบียนออนไลน์เท่านั้น กรณีผู้สมัครครบจำนวนก่อนวันที่ 8 ตุลาคม 2561 ระบบจะทำการปิดอัตโนมัติ
  • ขั้นตอนที่ 3 ประกาศยืนยันรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมอบรม ผ่านเว็บไซด์เครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคใต้ตอนล่าง http://www.southcoopnet.psu.ac.th

 

การลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมจะสมบูรณ์ได้ท่านต้องแนบไฟล์เอกสารการโอนเงินเท่านั้นและขอสงวนสิทธิ์การจ่ายเงินคืนทุกกรณี การฝึกอบรมในครั้งนี้ มีการทำกิจกรรมทั้งแบบกลุ่มและรายบุคคล

จึงขอความกรุณาให้ผู้เข้าร่วมอบรมทุกท่านนำคอมพิวเตอร์ Note book พร้อมปลั๊กไฟ สำหรับใช้ในกิจกรรมการฝึกอบรมไปด้วย เพื่อความสะดวกในการทำกิจกรรมดังกล่าวข้างต้น หากท่านมีข้อสงสัยสอบถามเพิ่มเติมได้ที่คุณกาญจนา กองสวัสดิ์ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ ชั้น 9 อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา โทรศัพท์ 0 7428 9210 หรือ 08-3195-3533

เรียน สมาชิกเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคใต้ตอนล่าง

 ตามที่เครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคใต้ตอนล่าง ได้พิจารณาเสนอรายชื่อให้
มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ เป็นสถานศึกษาดำเนินงานสหกิจศึกษาดีเด่น ระดับเครือข่าย ประจำปี พ.ศ. 2561
และส่งไปยังสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เพื่อพิจารณาคัดเลือกสถานศึกษาดำเนินงานสหกิจศึกษาดีเด่น รางวัล ระดับชาติ
เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2561 แล้วนั้น

บัดนี้ ผลการพิจารณาคัดเลือกจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเสร็จสิ้นแล้ว
เครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคใต้ตอนล่าง ขอแสดงความยินดีกับ

- มหาวิทยาลัยหาดใหญ่  ที่ได้รับรางวัล สถานศึกษาดำเนินงานสหกิจศึกษาดีเด่น ระดับชาติ ประจำปี 2561 

- นางสาวมีนนภา รุ่งภิญโญ นักศึกษาจากคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วข.หาดใหญ่
  รางวัลชนะเลิศโครงงานสหกิจศึกษาดีเด่น ด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์และการจัดการ ระดับชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561

- นายปิยะบุตร 
เจริญพงษ์ นักศึกษาวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วข.ภูเก็ต
  รางวัล รองชนะเลิศ ด้านนักศึกษาสหกิจศึกษานานาชาติดีเด่น ระดับชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561 

โดยมีกำหนดมอบโล่รางวัลในงานวันสหกิจศึกษาไทย ครั้งที่ 9 พ.ศ. 2561 วันที่ 6 มิถุนายน 2561 
ณ โรงแรมอมรินทร์ลากูน อ.เมือง จ.พิษณุโลก

จึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน 

 

กาญจนา กองสวัสดิ์ 
นักวิชาการอุดมศึกษา
เลขานุการเครือข่าย
0 7428 9210 

Attachments:
Download this file (610521_Banner_01-06.jpg)610521_Banner_01-06.jpg[ ]1626 kB

ด้วยเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคใต้ตอนล่าง ซึ่งมีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นแม่ข่าย

กำหนดจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสหกิจศึกษาหลักสูตรคณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา รุ่นที่ 9 วันที่ 17-19 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุมจุฬา 1 โรงแรมต้นอ้อย แกรนด์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
โดยการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้เป็นการฝึกอบรมแบบอยู่ประจำ วิธีการฝึกอบรมประกอบด้วย การบรรยายโดยผู้ทรงคุณวุฒิ การทำกิจกรรมกลุ่ม และรายบุคคล ซึ่งผู้สมัครเข้ารับการฝึกอบรมต้องอยู่ร่วมกิจกรรมได้ตลอดหลักสูตร 3 วัน

ในการนี้ จึงขอเชิญท่านส่งคณาจารย์ในสังกัดของท่านเข้ารับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสหกิจศึกษาหลักสูตรคณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา รุ่นที่ 9 วันที่ 17-19 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุมจุฬา 1 โรงแรมต้นอ้อย แกรนด์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา โดยมีค่าลงทะเบียนเข้าร่วมอบรม ท่านละ 4,000 บาท (สี่พันบาทถ้วน) คิดจากต้นทุนการดำเนินการ ทั้งนี้ ไม่รวมค่าที่พักและค่าเดินทาง ผู้เข้าร่วมอบรมสามารถเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายจากหน่วยงานต้นสังกัดได้ตามระเบียบกระทรวงการคลัง สำหรับขั้นตอนการสมัครเข้าร่วมอบรมมีดังนี้

Ø ขั้นตอนที่ 1 ชำระค่าลงทะเบียนผ่านธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด

สาขามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เลขที่บัญชี 565-493380-9 ชื่อบัญชี นางสาวสุทอง แช่ตั้ง และนางสาวชุติมา บินสัน เป็นเงินจำนวนคนละ 4,000 บาท (สี่พันบาทถ้วน) ทั้งนี้ หากท่านโอนเงินเสร็จสิ้นแล้ว ขอความกรุณาท่านลงทะเบียนออนไลน์ทันที เพื่อประโยชน์และความสะดวกในการตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียนของท่าน

Ø  ขั้นตอนที่ 2 ลงทะเบียนออนไลน์ที่ http://www.southcoopnet.psu.ac.th/register/
พร้อมแนบหลักฐานการชำระ
เงิน ตั้งแต่วันที่ 16 กรกฎาคม 2561 – 2 สิงหาคม 2561 รับจำนวนจำกัด 100 คนแรกที่ลงทะเบียนออนไลน์เท่านั้น กรณีผู้สมัครครบจำนวนก่อนวันที่ 2 สิงหาคม 2561 ระบบจะทำการปิดอัตโนมัติ

Ø  ขั้นตอนที่ 3 ประกาศยืนยันรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมอบรม ผ่านเว็บไซด์เครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคใต้ตอนล่าง http://www.southcoopnet.psu.ac.th

การลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมจะสมบูรณ์ได้ท่านต้องแนบไฟล์เอกสารการโอนเงินเท่านั้นและขอสงวนสิทธิ์การจ่ายเงินคืนทุกกรณี การฝึกอบรมในครั้งนี้ มีการทำกิจกรรมทั้งแบบกลุ่มและรายบุคคล

จึงขอความกรุณาให้ผู้เข้าร่วมอบรมทุกท่านนำคอมพิวเตอร์ Note book พร้อมปลั๊กไฟ สำหรับใช้ในกิจกรรมการฝึกอบรมไปด้วย เพื่อความสะดวกในการทำกิจกรรมดังกล่าวข้างต้น หากท่านมีข้อสงสัยสอบถามเพิ่มเติมได้ที่คุณกาญจนา กองสวัสดิ์ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ ชั้น 9 อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา โทรศัพท์ 0 7428 9210 หรือ
083 1953533

เรียน อธิการบดี / คณะทำงานเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคใต้ตอนล่าง และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ทุกสถาบัน 

 ด้วยเครือข่ายสหกิจศึกษาภาคใต้ตอนล่าง  
ขอเชิญ​คณาจารย์และนักศึกษา ​เข้าร่วมชมผลงานและการนำเสนอ​ผลงานนักศึกษาสหกิจศึกษาจาก​​มหาวิทยาลัยในเครือข่ายใต้ล่าง 8 สถาบัน​
​ในวัน​พฤหัสบดี​ที่ ​5​​เมษายน​2561 ระหว่างเวลา 08:15-14:00 น. ณ ห้อง  LRC 2 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ ชั้น 8 อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้  (อาคาร 1) 
​มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
 
**ขอความกรุณาแจ้งชื่อเข้าร่วมงานผ่านสถาบันต้นสังกัด​**

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณสุทอง  แซ่ตั้ง
โทรศัพท์ 0-7428-9210 e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.