เรียน  สมาชิกเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคใต้ตอนล่าง

ขอแจ้งรายละเอียดเกียวกับโครงการความร่วมมือระหว่างสถานประกอบการกับสถาบันการศึกษา สถาบันการวิจัยหรือศูนย์ความเป็นเลิศ

ของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน  ซึ่งทุกท่านสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.slideshare.net/boinyc/ss-62665576

ึงเรียนมาเพื่อทราบ

กาญจนา กองสวัสดิ์ 
เลขานุการเครือข่ายภาคใต้ตอนล่าง 

07428 9210

 

 

Attachments:
Download this file (BOI-brochure-cluster area-TH-20151116_65469.pdf)Cluster[ ]2957 kB
Download this file (-2-1024.jpg)-2-1024.jpg[ ]207 kB
Download this file (-1-1024.jpg)-1-1024.jpg[ ]180 kB

วันที่ 22 มิถุนายน 2559 มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานสหกิจศึกษา 
ซึ่งได้รับเกียรติจาก ผศ.ยุพาวดี สมบูรณกุล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
ผศ.ชิดชนก ราฮิมมูลา คณบดีคณะรัฐศาสตร์ วิทยาเขตปัตตานี และคุณกาญจนา กองสวัสดิ์ เลขานุการเครือข่ายภาคใต้ตอนล่าง
เป็นวิทยากรร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในครั้งนี้ 

Attachments:
Download this file (IMG_0322.JPG)IMG_0322.JPG[ ]1915 kB
Download this file (3.JPG)3.JPG[ ]968 kB
Download this file (IMG_0326.JPG)IMG_0326.JPG[ ]1476 kB
Download this file (IMG_0306.JPG)IMG_0306.JPG[ ]1788 kB

เรียน  สมาชิกเครือข่ายภาคใต้ตอนล่าง 

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  ได้แจ้งให้เครือข่าย 9 เครือข่าย 

พิจารณาคัดเลือกรางวัลสหกิจศึกษาดีเด่น ประจำปี 2559 เพื่อยกย่องและให้เกียรติแก่

บุคคลที่ทำคุณประโยชน์แก่สหกิจศึกษาไทย นัั้น 

บัดนี้เครือข่ายภาคใต้ตอนล่าง ได้ดำเนินการคัดเลือกเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

โดยมีผลรางวัลดังไฟล์เอกสารแนบ

ทั้งนี้ขอแสดงความยินดีและชื่นชมกับทุกผลรางวัลที่ได้รับในครั้งนี้ 

 

ขอแสดงความนับถือ 

กาญจนา กองสวัสดิ์ 

นักวิชาการอุดมศึกษา 

พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดงานวันสหกิจศึกษาไทย ครั้งที่ 7 พ.ศ.2559 (Thai Cooperative Education Day 2016) เมื่อวันจันทร์ที่ 6 มิถุนายน 2559 ณ หอประชุมบัวสวรรค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม โดยมีนางสาวอาภรณ์ แก่นวงศ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา,       ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม, อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์, ศ.วิจิตร ศรีสอ้าน ผู้ริเริ่มสหกิจศึกษาไทย, นายกสมาคมสหกิจศึกษาไทย, อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี, อธิการบดีมหาวิทยาลัยสยาม, ผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)  เครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษา 9 เครือข่ายทั่วประเทศ ตลอดจนนักวิชาการ อาจารย์ และนักศึกษา เข้าร่วมงาน

รมว.ศึกษาธิการ กล่าวว่า สหกิจศึกษา คือ การที่สถานประกอบการภาคเอกชนรับนักศึกษาในระดับอุดมศึกษาเข้าฝึกประสบการณ์จริง ซึ่งได้เริ่มดำเนินการมาระยะหนึ่งแล้ว โดยมีรูปแบบการดำเนินงานคล้ายกับระบบทวิภาคีของอาชีวศึกษา การจัดงานในครั้งนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ที่อยู่ในแวดวงสหกิจศึกษาได้แลกเปลี่ยนความรู้ วิธีการดำเนินงาน และประสบการณ์เกี่ยวกับสหกิจศึกษา

สหกิจศึกษา เป็นส่วนหนึ่งที่จะตอบสนองความต้องการผลิตกำลังคนเพื่อพัฒนาประเทศ และเป็นที่น่ายินดีที่มีผู้ประกอบการจำนวนมากให้ความสำคัญและรับนักศึกษาเข้าฝึกประสบการณ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งความร่วมมือกับภาคเอกชนตามโครงการ "ประชารัฐ" จะเป็นอีกแนวทางหนึ่งที่จะเพิ่มจำนวนสถานประกอบการรับนักศึกษาเข้าฝึกประสบการณ์ได้มากขึ้น อีกทั้งการที่ภาคเอกชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในโครงการประชารัฐก็เป็นบริษัทและหน่วยงานที่มีประสบการณ์ด้านการศึกษามาแล้วทั้งสิ้น และความร่วมมือดังกล่าวยิ่งทำให้ภาคเอกชนเข้าใจข้อจำกัดและความจำเป็นต่าง ๆ ของภาครัฐที่มีต่อการพัฒนาการศึกษาไทยมากขึ้น

นอกจากนี้ กระทรวงศึกษาธิการมีภารกิจที่ต้องเร่งดำเนินการเพื่อพัฒนาสหกิจศึกษาและระบบทวิภาคีได้แก่ เร่งสร้างค่านิยมในการเรียนสายอาชีวศึกษา, สำรวจสายอาชีพที่ขาดแคลน, สร้างความร่วมมือระหว่างผู้ประกอบการและสถาบันการศึกษา และสร้างสมรรถนะของผู้ที่จบการศึกษาในสายอาชีพเฉพาะ พร้อมทั้งผลักดันให้สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพจัดทำมาตรฐานวิชาชีพร่วมกับภาคเอกชนในประเทศและประเทศในอาเซียน หากสามารถดำเนินการได้สำเร็จจะส่งผลดีต่อสหกิจศึกษาด้วยเพราะบริษัทเหล่านี้คือผู้ใช้กำลังคนที่ภาครัฐผลิตออกมา

ในส่วนของแนวทางการพัฒนาการศึกษาประเทศนั้น ขอยกตัวอย่างประเทศมาเลเซียที่กล้าพูดถึงปัญหาการศึกษาภายในประเทศอย่างชัดเจนและไม่อายใครในเวทีระดับนานาชาติ การระบุปัญหาอย่างชัดเจนจะทำให้แก้ปัญหาได้ตรงจุด ขณะนี้กระทรวงศึกษาธิการกำลังดำเนินการรวบรวมปัญหาต่าง ๆ ด้านการศึกษาเพื่อนำข้อมูลมาจัดทำแผนการศึกษาชาติ 15 ปี ร่วมกับสภาการศึกษา เราต้องมองให้ออกว่าการศึกษาของไทยติดหล่มลึกในด้านใดบ้าง ต้องวางแผนขึ้นจากหล่มให้ได้ และต้องทำได้จริงไม่ใช่วางแผนแบบนามธรรม

 

Attachments:
Download this file (IMG20160606104114.jpg)IMG20160606104114.jpg[ ]2820 kB
Download this file (IMG20160606075837.jpg)IMG20160606075837.jpg[ ]3782 kB
Download this file (IMG20160606111225.jpg)IMG20160606111225.jpg[ ]2923 kB
Download this file (IMG20160606101719.jpg)IMG20160606101719.jpg[ ]5585 kB
Download this file (IMG20160606092339.jpg)IMG20160606092339.jpg[ ]4030 kB

เรียน  สมาชิกเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคใต้ตอนล่าง

 

เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2559 นายเอกรัฐ หลีเส็น   รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ประธานในพิธีเปิดงาน
“วันนัดพบตลาดงานเชิงคุณภาพจังหวัดสงขลา ประจำปี 2559 : Songkhla Jobs &
Career Expo 2016” และทีมงานผู้จัด นำโดยผศ.สุพจน์ โกวิทยา รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
ได้ให้เกียรติเยี่ยมชมบูธนิทรรศการผลงานนักศึกษาสหกิจศึกษาเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคใ้ต้ตอนล่าง
โดยมี ผศ.ยุพาวดี สมบูรณกุล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคใต้ตอนล่าง
ให้การต้อนรับและตอบข้อซักถาม  ซึ่งชมภาพบรรยากาศได้ตาม link ด้านล่างนี้นะคะ 

http://www.southcoopnet.psu.ac.th/index.php/photo-gallery/event/59-jobexpo2016