เรียน  สมาชิกเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคใต้ตอนล่าง 

 

วันอังคารที่ 22 มีนาคม 2559 ระหว่างเวลา 08.30-14.30 น. ณ ห้อง LRC1-2 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ ตึก LRC 

 อย่าลืมไปให้กำลังใจน้องๆนักศึกษาสหกิจศึกษาในโครงการประกวดผลงานนักศึกษาสหกิจศึกษาระดับเครือข่าย 

เพื่อคัดเลือกผลงานเสนอประกวดระดับชาติต่อไปค่ะ 

รายละเอียดสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 07428 9210 คุณกาญจนา กองสวัวสดิ์ 

เรียน  ทุกท่าน 

ตามที่เครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคใต้ตอนล่าง  จะมีการจัดประกวดผลงานนักศึกษาสหกิจศึกษาดีเด่น ประจำปี 2559 ในช่วงเดือนมีนาคม ของทุกปี  

ทั้งนี้ เพื่อให้แต่ละคณะ / สถาบันในเครือข่ายฯ  ได้ดำเนินการพิจารณาและคัดเลือกผลงานนักศึกษาสหกิจศึกษาในการนำเสนอผลงานบนเวที นั้น 

เครือข่ายฯ จึงขอส่งแบบฟอร์มการสมัคร พร้อมรายละเอียดของเกณฑ์ ตามไฟล์ที่แนบมาพร้อมนี้  มายังท่านเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาคัดเลือกต่อไป 

 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

กาญจนา กองสวัสดิ์ 

นักวิชาการอุดมศึกษา  

0 7428 9210 

 

เรียน คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ทุกท่าน 

ตามที่ท่านได้เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรคณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา รุ่นที่ 6 เมื่อวันที่ 20-22 มกราคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ซึ่งมีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 124 คน  ท่านสามารถคลิ๊กชมภาพกิจกรรมได้ตาม link ด้านล่างนี้  

http://www.southcoopnet.psu.ac.th/index.php/photo-gallery/event/59-cooperative-teacher-training

จึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน 

 

กาญจนา กองสวัสดิ์ 
เจ้าหน้าที่ประสานงานเครือข่ายฯ 
0 7428 9210

เรียน  ท่านสมาชิกเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคใต้ตอนล่าง 

 

ตามที่เครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคใต้ตอนล่าง ได้จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การดำเนินงานสหกิจศึกษาและเยี่ยมชมสถานประกอบการ ณ บริษัทแมนเอโฟรสเซนฟูดส์ จำกัด และบริษัท CES จำกัด ณ จังหวัดสงขลา โดยมีสมาชิกจาก 8 สถาบันในเครือข่ายฯ เข้าร่วมจำนวน 20 คน นั้น  สำหรับวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการในครั้งนี้ เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ ขยายความร่วมมือกับสถานประกอบการในการรับนักศึกษาสหกิจศึกษา และเพื่อแลกเปลี่ยนทัศนคติปัญหา อุปสรรคต่างๆ ในการดำเนินงานสหกิจศึกษา  ซึ่งได้รับการต้องรับจากบริษัทที่กล่าวข้างต้นเป็นอย่างดียิ่ง และขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ด้วย  ซึ่งมีบรรยายกาศตามที่แนบมาพร้อมนี้ด้วย  

http://www.southcoopnet.psu.ac.th/index.php/photo-gallery/event/59-visit_man_a_and_ces

ขอแสดงความนับถือ 

กาญจนา กองสวัสดิ์ 

นักวิชาการอุดมศึกษา 

0 74289210

เรียน  ผู้บริหาร คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ประสานงาน

 

อ้างถึงหนังสือ มอ 001.14.1 /ว 738 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้  ได้เชิญให้บุคลากรในสังกัดของท่านเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรคณาจารย์นิเทศ

สหกิจศึกษารุ่นที่ 6 ในระหว่างวันที่ 20-22 มกราคม 2559  ณ ห้องประชุมใช้บางยาง ชั้น 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา แล้วนั้น

 

บัดนี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอแจ้งยืนยันรายชื่อคณาจารย์ที่ผ่านการลงทะเบียนด้วยระบบออนไลน์และมีสิทธิ์เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรคณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา รุ่นที่ 6

ระหว่างวันที่ 20-22 มกราคม 2559 ณ ห้องประชุมใช้บางยาง ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80พรรษา 5 ธันวาคม 2550 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  อ.เมืองสงขลา จ.สงขลาตามรายชื่อที่แนบมาพร้อมนี้  อนึ่ง ขอสงวนสิทธิ์การจ่ายเงืนคืนทุกกรณี  (สำหรับกำหนดการตามไฟล์ที่แนบมาพร้อมนี้)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

ขอแสดงความนับถือ

 

กาญจนา กองสวัสดิ์
ผู้ประสานงานเครือข่ายฯ  
0 74289210 

Attachments:
Download this file (Name2.pdf)Name2.pdf[ ]232 kB
Download this file (Programe1.pdf)Programe1.pdf[ ]126 kB