เรียน  สมาชิกเครือข่ายภาคใต้ตอนล่าง 

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  ได้แจ้งให้เครือข่าย 9 เครือข่าย 

พิจารณาคัดเลือกรางวัลสหกิจศึกษาดีเด่น ประจำปี 2559 เพื่อยกย่องและให้เกียรติแก่

บุคคลที่ทำคุณประโยชน์แก่สหกิจศึกษาไทย นัั้น 

บัดนี้เครือข่ายภาคใต้ตอนล่าง ได้ดำเนินการคัดเลือกเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

โดยมีผลรางวัลดังไฟล์เอกสารแนบ

ทั้งนี้ขอแสดงความยินดีและชื่นชมกับทุกผลรางวัลที่ได้รับในครั้งนี้ 

 

ขอแสดงความนับถือ 

กาญจนา กองสวัสดิ์ 

นักวิชาการอุดมศึกษา 

เรียน  สมาชิกเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคใต้ตอนล่าง

 

เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2559 นายเอกรัฐ หลีเส็น   รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ประธานในพิธีเปิดงาน
“วันนัดพบตลาดงานเชิงคุณภาพจังหวัดสงขลา ประจำปี 2559 : Songkhla Jobs &
Career Expo 2016” และทีมงานผู้จัด นำโดยผศ.สุพจน์ โกวิทยา รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
ได้ให้เกียรติเยี่ยมชมบูธนิทรรศการผลงานนักศึกษาสหกิจศึกษาเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคใ้ต้ตอนล่าง
โดยมี ผศ.ยุพาวดี สมบูรณกุล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคใต้ตอนล่าง
ให้การต้อนรับและตอบข้อซักถาม  ซึ่งชมภาพบรรยากาศได้ตาม link ด้านล่างนี้นะคะ 

http://www.southcoopnet.psu.ac.th/index.php/photo-gallery/event/59-jobexpo2016 

เรียน  ทุกท่าน 

ตามที่เครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคใต้ตอนล่าง  จะมีการจัดประกวดผลงานนักศึกษาสหกิจศึกษาดีเด่น ประจำปี 2559 ในช่วงเดือนมีนาคม ของทุกปี  

ทั้งนี้ เพื่อให้แต่ละคณะ / สถาบันในเครือข่ายฯ  ได้ดำเนินการพิจารณาและคัดเลือกผลงานนักศึกษาสหกิจศึกษาในการนำเสนอผลงานบนเวที นั้น 

เครือข่ายฯ จึงขอส่งแบบฟอร์มการสมัคร พร้อมรายละเอียดของเกณฑ์ ตามไฟล์ที่แนบมาพร้อมนี้  มายังท่านเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาคัดเลือกต่อไป 

 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

กาญจนา กองสวัสดิ์ 

นักวิชาการอุดมศึกษา  

0 7428 9210 

 

เรียน  สมาชิกเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคใต้ตอนล่าง 

 

วันอังคารที่ 22 มีนาคม 2559 ระหว่างเวลา 08.30-14.30 น. ณ ห้อง LRC1-2 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ ตึก LRC 

 อย่าลืมไปให้กำลังใจน้องๆนักศึกษาสหกิจศึกษาในโครงการประกวดผลงานนักศึกษาสหกิจศึกษาระดับเครือข่าย 

เพื่อคัดเลือกผลงานเสนอประกวดระดับชาติต่อไปค่ะ 

รายละเอียดสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 07428 9210 คุณกาญจนา กองสวัวสดิ์ 

เรียน  ท่านสมาชิกเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคใต้ตอนล่าง 

 

ตามที่เครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคใต้ตอนล่าง ได้จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การดำเนินงานสหกิจศึกษาและเยี่ยมชมสถานประกอบการ ณ บริษัทแมนเอโฟรสเซนฟูดส์ จำกัด และบริษัท CES จำกัด ณ จังหวัดสงขลา โดยมีสมาชิกจาก 8 สถาบันในเครือข่ายฯ เข้าร่วมจำนวน 20 คน นั้น  สำหรับวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการในครั้งนี้ เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ ขยายความร่วมมือกับสถานประกอบการในการรับนักศึกษาสหกิจศึกษา และเพื่อแลกเปลี่ยนทัศนคติปัญหา อุปสรรคต่างๆ ในการดำเนินงานสหกิจศึกษา  ซึ่งได้รับการต้องรับจากบริษัทที่กล่าวข้างต้นเป็นอย่างดียิ่ง และขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ด้วย  ซึ่งมีบรรยายกาศตามที่แนบมาพร้อมนี้ด้วย  

http://www.southcoopnet.psu.ac.th/index.php/photo-gallery/event/59-visit_man_a_and_ces

ขอแสดงความนับถือ 

กาญจนา กองสวัสดิ์ 

นักวิชาการอุดมศึกษา 

0 74289210