เรียน อธิการบดี / คณะทำงานเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคใต้ตอนล่าง และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ทุกสถาบัน

Download หนังสือเชิญโครงการประกวดผลงานนักศึกษาสหกิจศึกษา ระดับเครือข่าย


ด้วยเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคใต้ตอนล่าง กำหนดจัดโครงการประกวดผลงานนักศึกษาสหกิจศึกษา ระดับเครือข่าย ในวันพฤหัสบดีที่
5 มเมษายน 2561 ณ ห้อง LRC 1
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ ชั้น 8 อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ อาคาร 1 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อคัดเลือกและตัดสินผลงานสหกิจศึกษาดีเด่น ระดับเครือข่าย

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในฐานะประธานเครือข่าย จึงขอให้ท่านพิจารณาคัดเลือกเสนอรายชื่อผู้สมควรได้รับรางวัลสหกิจศึกษาดีเด่น ระดับเครือข่าย พ.ศ. 2561 พร้อมรายละเอียดตามแบบฟอร์มที่แนบมาพร้อมนี้  ซึ่งประกอบด้วย

ก. ประเภทสถานศึกษา

 • ประเภทที่ 1  สถานศึกษาดำเนินการสหกิจศึกษาดีเด่น
 • ประเภทที่ 2  สถานศึกษาดำเนินการสหกิจศึกษาดาวรุ่ง
 • ประเภทที่ 3  สถานศึกษาดำเนินการสหกิจศึกษานานาชาติดีเด่น

 

ข. ประเภทนักศึกษา

 • ประเภทที่ 4  นักศึกษาสหกิจศึกษานานาชาติดีเด่น

 

ค. ประเภทผู้ปฏิบัติงาน

 • ประเภทที่ 5  ผู้ปฏิบัติงานสหกิจศึกษาดีเด่นในสถานศึกษา
 • ประเภทที่ 6  ผู้ปฏิบัติงานสหกิจศึกษาดีเด่นในสถานประกอบการ

 

ง. ประเภทสถานประกอบการ

 • ประเภทที่ 7  สถานประกอบการขนาดใหญ่ ดำเนินการสหกิจศึกษาดีเด่น
 • ประเภทที่ 8  สถานประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม ดำเนินการสหกิจศึกษาดีเด่น

 

จ. ประเภทโครงงาน/ผลงาน

 • ประเภทที่ 9    โครงงาน/ผลงานดีเด่น ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 • ประเภทที่ 10  โครงงาน/ผลงานดีเด่น ด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และการจัดการ
 • ประเภทที่ 11  โครงงาน/ผลงานดีเด่น ด้านนวัตกรรมสหกิจศึกษา

 

สำหรับประเภท ข.และ จ. เครือข่ายฯ ขอให้แต่ละสถาบันพิจารณาผลงาน / โครงงานนักศึกษาสหกิจศึกษาดีเด่นในระดับสถาบันของท่าน เข้าร่วมนำเสนอผลงานบนเวที โดยใช้ PowerPoint(PPT) ในวันพฤหัสบดีที่ 5 เมษายน 2561 ระหว่างเวลา 08.30-16.30 น. ซึ่งประกอบด้วย 4 ด้าน ดังนี้

 1. ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                   จำนวน 2 โครงการ
 2. ด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์และการจัดการ    จำนวน 2 โครงการ
 3. นักศึกษาสหกิจศึกษานานาชาติดีเด่น              จำนวน 2 โครงการ
 4. ด้านนวัตกรรมสหกิจศึกษา                           จำนวน 2 โครงการ

 

อนึ่ง การนำเสนอผลงานบนเวทีโครงงานละไม่เกิน 5 นาที และวิทยากรวิพากษ์ผลงาน ไม่เกิน 5 นาที ท่านสามารถดาวส์โหลดใบสมัครรายละเอียดต่างๆ ตามไฟล์ที่แนบมาพร้อมนี้  

ซึ่งแบ่งเป็น ระดับวิทยาเขตหาดใหญ่ ระดับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และระดับเครือข่าย)  ขอความกรุณาจัดส่งข้อมูลไปยังศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

ได้ที่ E-mail : suthong.s@psu,ac.th หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่คุณสุทอง แซ่ตั้ง 086-2993135  หรือคุณกาญจนา กองสวัสดิ์ 083-1953533 

ภายในวันที่ 30 มีนาคม 2561 เพื่อทางเครือข่ายฯ จะได้ดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องต่อไป

 

เอกสารแบบฟอร์มประกวดผลงานสหกิจ

http://bit.ly/2DdQxwy

สำหรับ Template สามารถโหลดได้จาก 

https://goo.gl/Gdo3Rz

 

 

 

เครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคใต้ตอนล่าง มีกำหนดจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน

(WIL : Work-integrated Learning) ในวันศุกร์ที่ 22 กันยายน 2560 ระหว่างเวลา 08.30 น.– 17.00 น.

ณ ห้องภูผาเพชร ชั้น 2  โรงแรมทีอาร์ร็อคฮิลล์ อ.หาดใหญ่  จ.สงขลา

 

สามารถลงทะเบียนร่วมงานได้ที่ https://goo.gl/9twq4g

กลุ่มเป้าหมายผู้บริหารหลักสูตรๆ ละ 2 คน

รับจำนวน 100 ท่าน 

ประกาศรายชื่อผู้ลงทะเบียน

 โดยมีเงื่อนไขดังนี้

 1. สมัครเข้าร่วมฟรี ไม่มีค่าลงทะเบียน สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 15 กันยายน 2560
รับจำนวนจำกัด 100 ท่านแรกเท่านั่น กรณีผู้เข้าร่วมครบจำนวน ระบบจะทำการปิดรับอัตโนมัติ

2. กรณีลงทะเบียนแล้วไม่สามารถเข้าร่วมได้ ขอให้แจ้งยกเลิกก่อนวันที่ 19 กันยายน 2560 มิฉะนั้นจะเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นคนละ 500 บาท (เฉพาะกรณีไม่แจ้งยกเลิกภายในกำหนด)

3. ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมผ่านเว็บไซต์เครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคใต้ตอนล่าง http://www.southcoopnet.psu.ac.th ในวันที่ 20 กันยายน 2560

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณกาญจนา กองสวัสดิ์ และคุณนุชระพี จันทร์ช่วย

ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ ชั้น 9 อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ (LRC1)

โทรศัพท์ 0-7428-9210,  083 1953533 e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. และ  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 

เรียน คณาจารย์ ทุกท่าน

 

บัดนี้ เครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคใต้ตอนล่าง ซึ่งมีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นแม่ข่ายกำหนดจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสหกิจศึกษาหลักสูตรคณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา รุ่นที่ 8 วันที่ 25-27กรกฎาคม 2560 ณ โรงแรมบีพี สมิหลา บีช โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา ได้เสร็จสิ้นลงแล้ว

 

ทางเครือข่ายฯ ขอนำเสนอไฟล์เอกสารการนำเสนอของกลุ่มย่อย ดังไฟล์เอกสารแนบนี้

 

 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

นุชระพี  จันทร์ช่วย

Attachments:
Download this file (PPT.zip)PPT.zip[ ]16793 kB

 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรคณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา รุ่นที่ 8

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรคณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา รุ่นที่ 8

วันที่ 25-27 กรกฏาคม 2560

ณ โรงแรมบีพี สมิหลา บีช โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา

 คลิ๊กชมภาพบรรยากาศทั้งหมด>>>

เรื่อง      ขอเชิญส่งคณาจารย์เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสหกิจศึกษาหลักสูตรคณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา  รุ่นที่ 8

 

       ด้วยเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคใต้ตอนล่าง ซึ่งมีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นแม่ข่ายกำหนดจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสหกิจศึกษาหลักสูตรคณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา รุ่นที่ 8 วันที่ 25-27กรกฎาคม 2560 ณ โรงแรมบีพี สมิหลา บีช โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา โดยการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้เป็นการฝึกอบรมแบบอยู่ประจำ วิธีการฝึกอบรมประกอบด้วย การบรรยายโดยผู้ทรงคุณวุฒิ การทำกิจกรรมกลุ่ม และรายบุคคล ซึ่งผู้สมัครเข้ารับการฝึกอบรมต้องอยู่ร่วมกิจกรรมได้ตลอดหลักสูตร 3 วัน