เรียน ผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงานสหกิจศึกษา ทุกท่าน 

 

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  ได้แจ้งเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคใต้ตอนล่าง  ให้ดำเนินการจัดทำสรุปผลการดำเนินงานประจำปีการศึกษา 2557 
เพื่อจะนำไปพิจารณากรอบ/แผนการดำเนินงาน ในปีงบประมาณ 2559 ทั้งนี้ เครือข่ายฯ จึงขอความกรุณาท่านดำเนินการส่งแบบสำรวจภาวะการมีงานทำ ตามเอกสาร Form 1 (สำหรับนักศึกษากรอกข้อมูล)และเอกสาร Form2
(สำหรับเจ้าหน้าที่) และส่งกลับไปยังคุณกาญจนา กองสวัสดิ์  ที่ E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ก่อนวันที่ 30 พฤศจิกายน 2558  หากท่านมีข้อสงสัยสอบถามเพิ่มเติมได้ที่  0 7428 9210 

 

ขอบคุณค่ะ 

กาญจนา กองสวัสดิ์ 
นักวิชาการอุดมศึกษา 

Attachments:
Download this file (ฟอร์มสรุป.xls)Form2[ ]29 kB
Download this file (แบประเมินภาวะการมีงานทำ แก้ไข 18.doc)Form1 [ ]42 kB

เรียน  คณะทำงานเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคใต้ตอนล่างทุกท่าน 

ด้วยเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคใต้ตอนล่าง  กำหนดจัดประชุมคณะทำงานฯ ในวันจันทร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2558  ณ ห้อง 215 ชั้น 2 สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตหาดใหญ่  เพื่อสรุปผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมาและเพื่อติดตามความคืบหน้าและวางแผนการดำเนินงาน โครงการ/กิจกรรม ประจำปี 2559

เมื่อวันที่ ๒๔-๒๕ เมษายน ๒๕๕๘ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับสำนักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา จัดงานมหกรรมด้านแรงงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาส ทรงเจริญพระชนมายุ ๕ รอบ ๖๐ พรรษา และนัดพบแรงงานจังหวัดสงขลา ในวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ ในระหว่างวันที่ ๒๔-๒๕ เมษายน ๒๕๕๘ ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติ ๖๐ ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ซึ่งในปีนี้เครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคใต้ตอนล่าง ได้มีโอกาสเข้าร่วมการนัดพบแรงงานแทนการจัดโครงการตลาดนัดสถานประกอบการสหกิจศึกษาที่ผ่านมาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้มีประสบการณ์และโอกาสพบปะและติดตามตำแหน่งงานจากสถานประกอบการได้โดยตรง

ด้วยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับสำนักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา จัดงานมหกรรมด้านแรงงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาส ทรงเจริญพระชนมายุ ๕ รอบ ๖๐ พรรษา และนัดพบแรงงานจังหวัดสงขลา ในวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ ในระหว่างวันที่ ๒๔-๒๕ เมษายน ๒๕๕๘ ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติ ๖๐ ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ซึ่งในปีนี้เครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคใต้ตอนล่าง ได้มีโอกาสเข้าร่วมการนัดพบแรงงานแทนการจัดโครงการตลาดนัดสถานประกอบการสหกิจศึกษาที่ผ่านมาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้มีประสบการณ์และโอกาสพบปะและติดตามตำแหน่งงานจากสถานประกอบการได้โดยตรง นั้น