รียน สมาชิกเครือข่ายทุกท่าน 


ด้วยเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคใต้ตอนล่าง กำหนดจัดโครงการประกวดผลงานนักศึกษาสหกิจศึกษา ระดับเครือข่าย ในวันอังคารที่
4 เมษายน 2560 ณ ห้อง LRC 1 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนา
การเรียนรู้ ชั้น 8 อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ อาคาร 1 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อคัดเลือกและตัดสินผลงานสหกิจศึกษาดีเด่น ระดับเครือข่าย

 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในฐานะประธานเครือข่าย จึงขอเชิญท่านส่งคณาจารย์ และนักศึกษาชั้นปีที่ 2-3 ที่เตรียมจะออกปฏิบัติสหกิจศึกษาในสถานประกอบการทั้งในประเทศและต่างประเทศจากสังกัดของท่าน จำนวน 10 คน เข้าชมผลงานและร่วมฟังการนำเสนอผลงานของนักศึกษาสหกิจศึกษาในวันอังคารที่ 4 เมษายน 2560 ระหว่างเวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้อง LRC1-2 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ ชั้น 8 อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ รายละเอียดดังเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ อนึ่ง สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่ http:// goo.gl/oBLhlh  ภายในวันที่ 30 มีนาคม 2560 หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 074-28.9210

ขอขอบคุณ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับการพิจารณาเข้าร่วมงานดังกล่าวข้างต้น 

 

กาญจนา กองสวัสดิ์ 

นักวิชาการอุดมศึกษา 

ผู้ประสานงานเครือข่าย

074 289210 

Attachments:
Download this file (โปสเตอร์4.jpg)โปสเตอร์4.jpg[ ]368 kB

รียน ผู้บริหาร คณะทำงาน เจ้าหน้าที่ประสานงานทุกท่าน 

 

ด้วยเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคใต้ตอนล่าง กำหนดจัดโครงการประกวดผลงานนักศึกษาสหกิจศึกษา 

ในวันอังคารที่ 4 เมษายน  2560 ณ ห้อง LRC1-2 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ ชั้น 8 อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ 
อาคาร 1 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานด้านสหกิจศึกษาออกสู่สังคมภายนอกและเพื่อคัดเลือกและตัดสินผลงานดีเด่นด้านสหกิจศึกษา 
ระดับเครือข่าย สำหรับงานวันสหกิจศึกษาไทย ครั้งที่ 9 พ.ศ. 2560

 

                   ในการนี้  จึงใคร่ขอให้ท่านพิจารณาคัดเลือกส่งนักศึกษาที่มีผลงานโครงงานสหกิจศึกษาดีเด่น ในระดับสถาบันของท่าน เข้าร่วมประกวดบนเวทีระดับเครือข่าย 

ซึ่งในการเข้าร่วมโครงการขอให้วิทยาเขต พิจารณาและคัดเลือกผลงานเด่นของนักศึกษาสหกิจศึกษาจากอันดับที่ 1 และ 2 ของแต่ละด้านดังนี้
                   1.  ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
                    จำนวน 2 โครงการ
                   2.  ด้านสังคมศาสตร์  มนุษยศาสตร์และการจัดการ
  จำนวน 2 โครงการ
                   3.  ด้านนักศึกษาสหกิจศึกษานานาชาติดีเด่น
          จำนวน 2 โครงการ
                   4.  ด้านนวัตกรรมสหกิจศึกษา                           จำนวน 2 โครงการ

เสนอไปยังศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ เพื่อพิจารณานำเสนอผลงานบนเวที ในวันอังคารที่ 4 เมษายน 2560 ระหว่างเวลา 08.30-15.30 น. 
 โดยให้นักศึกษาเตรียม ppt. นำเสนอบนเวทีโครงงานละไม่เกิน 5 นาที และวิทยากรวิพากษ์ผลงานไม่เกิน 5 นาที เพื่อพิจารณาคัดเลือกและ
ตัดสินเป็นผลงานเด่นระดับเครือข่าย /ระดับชาติต่อไป รายละเอียดดังเอกสารที่ส่งมาพร้อมนี้ 

                   1. แบบฟอร์มสมัครเข้าร่วมประกวดผลงานสหกิจศึกษาดีเด่น ประจำปี 2560

                   2. แบบเสนอข้อมูลสำหรับการคัดเลือกและตัดสินรางวัลสหกิจศึกษาดีเด่น

                   3. ไฟล์ Poster โครงงานสหกิจศึกษาสำหรับจัดนิทรรศการ ตามไฟล์ Template ที่ส่งมาด้วยนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการด้วย จะเป็นพระคุณยิ่ง

 

 

ขอแสดงความนับถือ 

 

กาญจนา กองสวัสดิ์ 

นักวิชาการอุดมศึกษา 

 074 289210

 

เรียน  ผู้บริหาร คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ประสานงาน

 

อ้างถึงหนังสือ มอ.001.14.1/605 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2559 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้  ได้เชิญให้บุคลากรในสังกัดของท่านเข้าร่วม

โครงการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจด้านการดำเนินงานสหกิจศึกษา ระดับภูมิภาค (บริษัท หาดทิพย์ จำกัด จ.สุราษฎร์ธานี) 

 

ในวันที่ 24 สิงหาคม 2559  ณ บริษัท หาดทิพย์ จำกัด จ.สุราษฎร์ธานี อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี แล้วนั้น

 

บัดนี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอแจ้งยืนยันรายชื่อคณาจารย์ และบุคลากรที่เข้าร่วมโครงการ ตามรายชื่อที่แนบมาพร้อมนี้ 

 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

 

ขอแสดงความนับถือ

 

 นุชระพี  จันทร์ช่วย

ผู้ประสานงานเครือข่ายฯ  

 0 74289210 

 

โครงการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจด้านการดำเนินงานสหกิจศึกษา ระดับภูมิภาค
วันพุธที่ 24 สิงหาคม 2559 ระหว่างเวลา 09.00-13.00 น.

ณ  บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน) อ.พุนพิน จ.สุราษฏร์ธานี

 

ที่ ชื่อ นามสกุล มหาวิทยาลัย/คณะ/วิทยาเขต
1 ผศ.ยุพาวดี สมบูรณกุล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาสหกิจศึกษา
2 ดร.กอบชัย วรพิมพงษ์ มอ./ ทรัพยากรธรรมชาติ/ หาดใหญ่
3 อาจารย์มณฑิรา เอียดเสน มอ./ อุตสาหกรรมเกษตร/ หาดใหญ่
4 ดร.กิติพล นวลทอง มอ./ วิทยาศาสตร์/ หาดใหญ่
5 ดร.ดนุพล ทิพย์พงศ์ มอ./ วิทยาการจัดการ/ หาดใหญ่
6 นายขจรศักดิ์ วิชัยวรกุล มอ./ วิทยาการจัดการ/ หาดใหญ่
7 ผศ.ดร.จรีรัตน์ สกุลรัตน์ มอ./ วิศวกรรมศาสตร์/ หาดใหญ่
8 ดร.ตุลย์ ศิริกิจพุทธิศักดิ์ มอ./ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
9 นางสาวอมรทิพย์  นิลสม มอ./วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
10 นางทรรศนันท์ ศรีไวยพราหมณ์ มอ./วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
11 นางสาวกรรณิการ์ ธรรมบำรุง มอ./วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
12 อ.มาหามะดารี แวโนะ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี
13 อ.มูฮำหมัดอามีน หะมีมามะ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี
14 ผศ.ดร.อับดุลกาซีม สาแมง มหาวิทยาลัยฟาฏอนี
15 นายอิสมะแอ หะยีสาและ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี
16 อ.นพรัตน์ วงศ์หิรัญเดชา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
17 อ.นิศากร วิทจิตสมบูรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
18 อ.สุชีวรรณ ยอยรู้รอบ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
19 น.ส.เสาวภา หมัดลิหมีน มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
20 ผศ.จักรนรินทร์ ฉัตรทอง ม. เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตสงขลา
21 นางสาวนันท์นภัส วัชรจินดา มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
22 นางสาวอัญชลี  วัชรจินดา มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
23 นายธนพล  อยู่เย็น มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทุลง
24 ผศ.เสนอ  สะอาด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
25 นายพิทักษ์ สถิตวรรธนะ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
26 ผศ.ซูไฮดี สนิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
27 นางทิพวรรณ จักรช่วย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

 

 

 

เรียน  ทุกท่าน 

ตามที่เครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคใต้ตอนล่าง  จะมีการจัดประกวดผลงานนักศึกษาสหกิจศึกษาดีเด่น ประจำปี 2560 ในช่วงเดือนมีนาคม ของทุกปี  

ทั้งนี้ เพื่อให้แต่ละคณะ / สถาบันในเครือข่ายฯ  ได้ดำเนินการพิจารณาและคัดเลือกผลงานนักศึกษาสหกิจศึกษาในการนำเสนอผลงานบนเวที นั้น 

เครือข่ายฯ จึงขอส่งแบบฟอร์มการสมัคร พร้อมรายละเอียดของเกณฑ์   มายังท่านเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาคัดเลือกต่อไป ตามลิงค์นี้

 

รายละเอียดและแบบฟอร์มการสมัครประกวดผลงานนักศึกษาสหกิจศึกษาดีเด่น

 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

 

เรียน  ผู้บริหาร คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ประสานงาน

 

อ้างถึงหนังสือ ศธ 0521/ว 4894 ลงวันที่ 25 กรฏฎาคม 2559 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้  ได้เชิญให้บุคลากรในสังกัดของท่านเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรคณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษารุ่นที่ 7

 

ในระหว่างวันที่ 25-27 สิงหาคม 2559  ณ ห้องทับทิม 1 โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า สุราษฎร์ธานี อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี แล้วนั้น

 

บัดนี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอแจ้งยืนยันรายชื่อคณาจารย์ที่ผ่านการลงทะเบียนด้วยระบบออนไลน์และมีสิทธิ์เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรคณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา รุ่นที่ 7

 

ตามรายชื่อที่แนบมาพร้อมนี้  อนึ่ง ขอสงวนสิทธิ์การจ่ายเงืนคืนทุกกรณี  (สำหรับกำหนดการตามไฟล์ที่แนบมาพร้อมนี้)

 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

 

ขอแสดงความนับถือ

 

 นุชระพี  จันทร์ช่วย

ผู้ประสานงานเครือข่ายฯ  

 

0 74289210 

 

 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

1 ผศ.ดร.ปภาวี  ฟาน โดม เมเลน มอ. วิทยาเขตหาดใหญ่ ภาควิชาฟิสิกส์

2 นางสาวฐิติวรรณ  ชีววิภาส มอ. วิทยาเขตหาดใหญ่ ภาควิชาภาษาและภาษาศาสตร์

3 นางพรพิมล  เชื้อดวงผุย มอ. วิทยาเขตหาดใหญ่ วาริชศาสตร์

4 รศ.สุภวรรณ  ฏิระวณิชย์กุล มอ. วิทยาเขตหาดใหญ่ วิศวกรรมเคมี

5 รศ.ชญานุช  แสงวิเชียร มอ. วิทยาเขตหาดใหญ่ วิศวกรรมเคมี

6 ผศ.ราม  แย้มแสงสังข์ มอ. วิทยาเขตหาดใหญ่ วิศวกรรมเคมี

7 รศ.ทวีศักดิ์  เรืองพีระกุล มอ. วิทยาเขตหาดใหญ่ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

8 นายดาร์เนีย  เจ๊ะหะ มอ. วิทยาเขตหาดใหญ่ ชีววิทยา

9 นางสาวดร.กลางใจ  แสงวิจิตร มอ. วิทยาเขตหาดใหญ่ สาขาวิชาการเงิน

10 นางสาวอรทัย  พงศ์เชี่ยวชาญ มอ. วิทยาเขตหาดใหญ่ สาขาวิชาการจัดการประชุมนิทรรศก

11 นายรุชดี  บิลหมัด มอ. วิทยาเขตหาดใหญ่ สาขาวิชาระบบสารสนเทศ

12 นางสาววีระวรรณ  ศิริพงษ์ มอ. วิทยาเขตหาดใหญ่ ภาควิชาการบัญชี

13 รศ.ดร.ยุทธนา  ฏิระวณิชย์กุล มอ. วิทยาเขตหาดใหญ่ ฟิสิกส์

14 นางสาวลดาวัลย์  สงทิพย์ มอ. วิทยาเขตหาดใหญ่ เทคโนโลยวัสดุภัณฑ์

15 นางสาวพิชญานิภา  กล่อมทอง มอ.วิทยาเขตหาดใหญ่ สัตวศาสตร์

16 นางสาววาสนา  สุโยธา มอ. วิทยาเขตหาดใหญ่ เทคโนโลยีชีวภาพอุตสาหกรรม

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

17 ผศ.ชิดชนก  ราฮิมมูลา มอ. วิทยาเขตปัตตานี ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

18 นายอับดุลเลาะ  ยูโซะ มอ. วิทยาเขตปัตตานี รัฐศาสตร์

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง

19 นางสาวอภิสรา  ตันตสุทธิกุล มอ.วิทยาเขตตรัง การจัดการธุรกิจ

20 นางสาวเมธาวี  ว่องกิจ มอ.วิทยาเขตตรัง การจัดการธุรกิจ

21 นางสาววรางคณา  ตันฑสันติสกุล มอ.วิทยาเขตตรัง การจัดการธุรกิจ

22 นางสาวปิยะนุช  ปรีชานนท์ มอ.วิทยาเขตตรัง การตลาด

23 นางสาวปิยนุช  รัตนานุกูล มอ.วิทยาเขตตรัง ภาษาอังกฤษธุรกิจ

24 นายณฐ  ย่าหลี มอ.วิทยาเขตตรัง ภาษาอังกฤษธุรกิจ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตสงขลา

25 นางสาวมณฑิรา  เกียรติถาวรนันท์ มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตสงขลา การท่องเที่ยว

26 นางสาวประภาพรรณ  แก้วสิยา มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตสงขลา การท่องเที่ยว

27 ผศ.ธารินทร์ มานีมาน มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตสงขลา การท่องเที่ยว

28 ผศ.สุรสิทธิ์  ระวังวงศ์ มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตสงขลา วิศวกรรมอุตสาหการ

29 นางชิดชนก  มากเชื้อ มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตสงขลา บัญชี

30 นางเลิศศิริ  พวงแก้ว มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตสงขลา คหกรรมศาสตร์

31 นางจินตนา  เจริญเนตรกุล มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตสงขลา คหกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง และ วิทยาเขตไสใหญ่

32 นายวิทยา  ตู้ดำ มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง สาขาวิชาการบัญชี/สาขาบริหารธุรกิจ

33 นางระริน  เครือวรพันธุ์ มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง การบัญชี

34อาจารย์ณัฐพงศ์  แก้วบุญมามทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตไสใหญ่

มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง

35 นางสาวจันทวรรณ  น้อยศรี ม.ทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง คณิตศาสตร์และสถิติ

36 นายรังสฤษฏ์  อินทรโม ม.ทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง คณิตศาสตร์และสถิติ

37 นายพลากร  บุญใส ม.ทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง เคมี

38 นายธนพล  อยู่เย็น ม.ทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ชีววิทยา

39 นางสาวพฤทฐิภร  ศุภพล ม.ทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง สาขาวิชาชีววิทยา

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

40 ดร.เอกสิษฐ์  อนันต์เจริญวงศ์ มอ. วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี เทคโนโลยียาง

41 ดร.วรรณรัตน์  พันธุ์วิริยรัตน์ มอ. วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี เทคโนโลยียาง

42 นายณรงค์  เชื่องชยะพันธุ์ มอ. วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี เทคโนโลยียาง

43 ดร.สกุลรัตน์ พิชัยยุทธ์ มอ. วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี เทคโนโลยียาง

44 นายมานพ  ธรสินธุ์ มอ. วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี เทคโนโลยีไม้

45 ผศ.ดร.ชัชวาล  โชติมากร มอ. วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี เทคโนโลยีอาหาร

46 ดร.ชูขวัญ   เตชะกานนท์ มอ. วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี เทคโนโลยีอาหาร

47 Dr. Karthikeyan  Venkatachlam มอ. วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี เทคโนโลยีอาหาร

48 ผศ.ดร.วิกันดา  รัตนพันธ์ มอ. วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเกษตร

49 ผศ.ดร.เจษฎา   รัตนวุฒิ มอ. วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเกษตร

50 ดร.สุชาติ   เชิงทอง มอ. วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเกษตร

51 ดร.สุรพล   ฐิติธนากุล มอ. วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเกษตร

52 ดร.อุมาพร  แพทย์ศาสตร์ มอ. วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเกษตร

53 ดร.จรัสลักษณ์เพชรวัง มอ. วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเกษตร

54 ดร.นงเยาว์   เมืองดี มอ. วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี การจัดการอุตสาหกรรม

55 ดร.วาริช   วีระพันธ์ มอ. วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี การจัดการอุตสาหกรรม

56 นางศรินทิพย์   นุรักษ์ มอ. วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี การจัดการอุตสาหกรรม

57 นางสุวิมล   ศานติชาติศักดิ์ มอ. วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี การจัดการสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม

58 ดร.นุจรีย์   แซ่ลิ่ว มอ. วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

59 นางลิเลียน  วิวัฒน์ มอ. วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

60 นางสาวณัฐจิต  อ้นเมฆ มอ. วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

61 ผศ.ดร.พงศกร  ศานติชาติศักดิ์ มอ. วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี การจัดการงานวิศวกรรม

62 ดร.อนันตศักดิ์  ศักดิ์อำนวย มอ. วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี การจัดการงานวิศวกรรม

63 ผศ.ดร.โสภา   เชี่ยวชาญวุฒิวงศ์ มอ. วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี เคมีประยุกต์

64 ดร.ตุลย์   ศิริกิจพุทธิศักดิ์ มอ. วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี เคมีประยุกต์

65 ดร.ปรินุช  ชุมแก้ว มอ. วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี เคมีประยุกต์

66 ดร.ศรัณยู  ใคลคลาย มอ. วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี เคมีประยุกต์

67 ผศ.ดร.พงศ์ศักดิ์   เหล่าดี มอ. วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ทรัพยากรประมงและชายฝั่ง

68 ผศ.ดร.กานดา   ค้ำชู มอ. วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ทรัพยากรประมงและชายฝั่ง

69 ผศ.ดร.ศิรุษา   กฤษณะพันธุ์ มอ. วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ทรัพยากรประมงและชายฝั่ง

70 ผศ.ดร.ภัททิรา  พงษ์ทิพย์พาที มอ. วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ทรัพยากรประมงและชายฝั่ง

71 นายสุวัฒน์   ธนานุภาพไพศาล มอ. วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ทรัพยากรประมงและชายฝั่ง

72 ผศ.ดร.บุญญิสา  แซ่หล่อ มอ. วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี คณิตศาสตร์ประยุกต์และสารสนเทศ

73 ดร.ณัฐพล   บุญนำ มอ. วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี คณิตศาสตร์ประยุกต์และสารสนเทศ

74 ดร.จินดา   คงเจริญ มอ. วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี คณิตศาสตร์ประยุกต์และสารสนเทศ

75 ดร.สุพัตรา  พุฒิเนาวรัตน์ มอ. วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี คณิตศาสตร์ประยุกต์และสารสนเทศ

76 ดร.วิชุตา  แซ่เจีย มอ. วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี คณิตศาสตร์ประยุกต์และสารสนเทศ

77 นางวาสนา   บุญแสวง มอ. วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี คณิตศาสตร์ประยุกต์และสารสนเทศ

78 นายเอกราช   แซ่ลิ่ว มอ. วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี คณิตศาสตร์ประยุกต์และสารสนเทศ

79 นายสันติ  โชติแก้ว มอ. วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี คณิตศาสตร์ประยุกต์และสารสนเทศ

80 ว่าที่ร้อยตรี ดร.ธนภณ  ภู่มาลา มอ. วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี รัฐประศาสนศาสตร์

81 ดร.ภาสกร  อินทการุณ มอ. วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี รัฐประศาสนศาสตร์

82 นายก่อพงศ์  เกตุแก้ว มอ. วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ภาษา การสื่อสารและธุรกิจ

83 นางสาวนพวรรณ  เมืองแก้ว มอ. วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ภาษา การสื่อสารและธุรกิจ

84 นางสาวธัชพรรณ  เกสรสิทธิ์ มอ. วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ภาษา การสื่อสารและธุรกิจ

85 นายอธิปัตย์ นิตย์นรา มอ. วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ภาษา การสื่อสารและธุรกิจ

86 ดร.ระพีพันธ์  เผ่าชู มอ. วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี การจัดการ

87 นางสาวขนิษฐา  พัฒนสิงห์ มอ. วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี การจัดการ

88 ดร.อภิวัฒน์  อายุสุข มอ. วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 

89 นางสาวณัฐยา  ยวงใย มอ. วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

90 นายศรัณ  เนื้อน้อย ม.นราธิวาสราชนครินทร์ รัฐประศาสนศาสตร์

91 นายภูริปกรณ์  ยอดจันทร์ ม.นราธิวาสราชนครินทร์ การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ

92 นายวีรศักดิ์  โศจิพันธุ์ ม.นราธิวาสราชนครินทร์ การจัดการ

93 นางสาวสิรีกัญญ์วรา  จูวัตร์ ม.นราธิวาสราชนครินทร์ การจัดการ

94 นางสาวมายามีน  หวันฮัซซัน ม.นราธิวาสราชนครินทร์ การบัญชี

มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

95 นางสาวนันท์นภัส วัชรจินดา มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ อุตสาหกรรมบริการ

96 นางสาวอัญชลี  วัชรจินดา มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ภาษาอังกฤษ

มหาวิทยาลัยฟาฎอนี

97 นายมูฮำหมัดอามีน  หะยีหามะ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี วิจัยเเละพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา

98 ผศ.วาสนา  พิทักษ์ธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

99 นางพรศุลี สุทธโส มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี  บริหารธุรกิจ

100 นางสาวแพรพรรณ ปานนุช  มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี  นิเทศศาสตร์