เรียน  ผู้บริหาร คณาจารย์ และผู้ที่สนใจ 

 

ด้วยเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคใต้ตอนล่าง โดยมีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นแม่ข่าย กำหนดจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรคณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา รุ่นที่ 6 ระหว่างวันที่ 20-22 มกราคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา โดยการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้เป็นการฝึกอบรมแบบอยู่ประจำ วิธีการฝึกอบรมประกอบด้วย การบรรยายโดยผู้ทรงคุณวุฒิ การทำกิจกรรมกลุ่ม และรายบุคคล ซึ่งผู้สมัครเข้ารับการฝึกอบรมต้องอยู่ร่วมกิจกรรมได้ตลอดหลักสูตร 3 วัน

ในการนี้  จึงขอเชิญท่านส่งคณาจารย์ในสังกัดของท่านที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานและการนิเทศก์นักศึกษาสหกิจศึกษา เข้ารับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรคณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา รุ่นที่ 6 ระหว่างวันที่ 20-22 มกราคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลศรีวิชัย สงขลา อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา โดยมีค่าลงทะเบียนท่านละ 4,000 บาท (ไม่รวมค่าที่พักและค่าเดินทาง) ซึ่งคิดจากต้นทุนการดำเนินการ เนื่องจากการจัดฝึกอบรมครั้งนี้มิได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สำหรับขั้นตอนการสมัครเข้าร่วมอบรมมีดังนี้

Ø ขั้นตอนที่ 1  ชำระค่าลงทะเบียนจำนวน 4,000 บาท (สี่พันบาทถ้วน)
ได้ที่เลขที่บัญชี 565-477632-0
  ชื่อบัญชี นางกาญจนา กองสวัสดิ์ และนางสาวชุติมา บินสัน
ธนาคารไทยพาณิชย์จำกัด สาขามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

Ø ขั้นตอนที่ 2 ลงทะเบียนออนไลน์ที่

http://www.southcoopnet.psu.ac.th/register/ พร้อมแนบหลักฐานการโอนเงินเป็นไฟล์ pdf, jpg, jpeg ขนาดไม่เกิน 2MB   ได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันจันทร์ที่ 11 มกราคม 2559

Ø ขั้นตอนที่ 3  ประกาศยืนยันรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมอบรม ผ่านเว็ปไซด์

เครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคใต้ตอนล่าง http://www.southcoopnet.psu.ac.th

 

สำหรับการจัดอบรมในครั้งนี้ รับจำนวนจำกัด 100 คนแรก ตามลำดับที่ลงทะเบียนออนไลน์การลงทะเบียนจะสมบูรณ์ได้เมื่อท่านแนบไฟล์เอกสารการโอนเงินเท่านั้นและขอสงวนสิทธิ์
การจ่ายเงินคืน อนึ่ง หากท่านมีข้อสงสัยสอบถามเพิ่มเติมได้ที่คุณกาญจนา  กองสวัสดิ์  หน่วยพัฒนาสมรรถนะสากลและการสร้างเครือข่าย
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ ชั้น 9

อาคารสำนักทรัพยากรการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา โทรศัพท์ 0 7428 9210, 083-1953533 หรือที่ E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและประชาสัมพันธ์ไปยังบุคลากรในสังกัดของท่านทราบด้วยจะเป็นพระคุณยิ่ง 

 

ขอแสดงความนับถือ 

 

กาญจนา กองสวัสดิ์ 

นักวิชาการอุดมศึกษา 

0 7428 9210 

 

 

Attachments:
Download this file (proposal 1.pdf)proposal 1.pdf[ ]282 kB
Download this file (Poster PR.jpg)Poster PR.jpg[ ]1371 kB

เรียน ผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงานสหกิจศึกษา ทุกท่าน 

 

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  ได้แจ้งเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคใต้ตอนล่าง  ให้ดำเนินการจัดทำสรุปผลการดำเนินงานประจำปีการศึกษา 2557 
เพื่อจะนำไปพิจารณากรอบ/แผนการดำเนินงาน ในปีงบประมาณ 2559 ทั้งนี้ เครือข่ายฯ จึงขอความกรุณาท่านดำเนินการส่งแบบสำรวจภาวะการมีงานทำ ตามเอกสาร Form 1 (สำหรับนักศึกษากรอกข้อมูล)และเอกสาร Form2
(สำหรับเจ้าหน้าที่) และส่งกลับไปยังคุณกาญจนา กองสวัสดิ์  ที่ E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ก่อนวันที่ 30 พฤศจิกายน 2558  หากท่านมีข้อสงสัยสอบถามเพิ่มเติมได้ที่  0 7428 9210 

 

ขอบคุณค่ะ 

กาญจนา กองสวัสดิ์ 
นักวิชาการอุดมศึกษา 

Attachments:
Download this file (ฟอร์มสรุป.xls)Form2[ ]29 kB
Download this file (แบประเมินภาวะการมีงานทำ แก้ไข 18.doc)Form1 [ ]42 kB

เรียน  คณะทำงานเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคใต้ตอนล่างทุกท่าน 

ด้วยเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคใต้ตอนล่าง  กำหนดจัดประชุมคณะทำงานฯ ในวันจันทร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2558  ณ ห้อง 215 ชั้น 2 สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตหาดใหญ่  เพื่อสรุปผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมาและเพื่อติดตามความคืบหน้าและวางแผนการดำเนินงาน โครงการ/กิจกรรม ประจำปี 2559

เมื่อวันที่ ๒๔-๒๕ เมษายน ๒๕๕๘ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับสำนักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา จัดงานมหกรรมด้านแรงงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาส ทรงเจริญพระชนมายุ ๕ รอบ ๖๐ พรรษา และนัดพบแรงงานจังหวัดสงขลา ในวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ ในระหว่างวันที่ ๒๔-๒๕ เมษายน ๒๕๕๘ ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติ ๖๐ ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ซึ่งในปีนี้เครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคใต้ตอนล่าง ได้มีโอกาสเข้าร่วมการนัดพบแรงงานแทนการจัดโครงการตลาดนัดสถานประกอบการสหกิจศึกษาที่ผ่านมาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้มีประสบการณ์และโอกาสพบปะและติดตามตำแหน่งงานจากสถานประกอบการได้โดยตรง