ด้วยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับสำนักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา จัดงานมหกรรมด้านแรงงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาส ทรงเจริญพระชนมายุ ๕ รอบ ๖๐ พรรษา และนัดพบแรงงานจังหวัดสงขลา ในวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ ในระหว่างวันที่ ๒๔-๒๕ เมษายน ๒๕๕๘ ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติ ๖๐ ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ซึ่งในปีนี้เครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคใต้ตอนล่าง ได้มีโอกาสเข้าร่วมการนัดพบแรงงานแทนการจัดโครงการตลาดนัดสถานประกอบการสหกิจศึกษาที่ผ่านมาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้มีประสบการณ์และโอกาสพบปะและติดตามตำแหน่งงานจากสถานประกอบการได้โดยตรง นั้น

เมื่อวันศุกร์ที่ 20 มีนาคม 2558 WIL:Work-Integrated Learning มีผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน 165 คน จากสถาบันในเครือข่ายฯ อาทิมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยฟาฎอนี มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มหาวิทยาลัยทักษิณ และมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ซึ่งความพึงพอใจโดยรวม ในการเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ อยู่ในระดับดี (4.09) ทั้งนี้ท่านสามาถคลิกชมภาพบรรยากาศของงานและดาวน์โหลดเอกสารประกอบการบรรยาย

ประมวลภาพบรรยากาศ

เครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคใต้ตอนล่าง จัดประชุมคณะทำงาน ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 29 มกราคม 2558  ณ ห้องประชุมกัปตัน ตึกบริหารธุรกิจ 10 มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
คลิกชมภาพบรรยกากาศ

เครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคใต้ตอนล่าง จัดประกวดผลงานนักศึกษาสหกิจศึกษา ระดับเครือข่าย และระดับมหาวิทยาลัย เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 12 กุมภาพันธ์ 2558  ณ ห้องประชุม LRC 2 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ ชั้น 8 อาคารสำนักทรัพยากรการเรียนรู้
ประมวลภาพบรรยากาศการประกวดผลงานนักศึกษาสหกิจศึกษา ระดับเครือข่าย 
ประมวลภาพบรรยากาศการประกวดผลงานนักศึกษาสหกิจศึกษา ระดับมหาวิทยาลัย 

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาตระหนักถึงความสําคัญและความจําเป็นในการส่งเสริมการศึกษาระดับอุดมศึกษา จึงได้จัดโครงการ งานมหกรรมอุดมศึกษาไทย” Thai Higher Education Expo & Conference 2014: THEC 2014 ขึ้นระหว่างวันท่ี 23 – 24 เมษายน 2557 ณ อาคารศูนย์การประชุมอิมแพ็ค ฟอรั่ม ศูนย์การแสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี กรุงเทพฯ