ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรคณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา รุ่นที่ 7

เรียน  ผู้บริหาร คณาจารย์ และผู้ที่สนใจ 

 

ด้วยเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคใต้ตอนล่าง โดยมีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นแม่ข่าย กำหนดจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรคณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา รุ่นที่ 7 ระหว่างวันที่ 25-27 สิงหาคม 2559

ณ โรงแรม ไดมอนท์ พลาซ่า   83/27 ถนน ศรีวิชัย, หมู่ 2 ถนน มะขามเตี้ย, อำเภอ เมือง  จ.สุราษฏร์ธานี  โดยการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้เป็นการฝึกอบรมแบบอยู่ประจำ วิธีการฝึกอบรมประกอบด้วย การบรรยายโดยผู้ทรงคุณวุฒิ การทำกิจกรรมกลุ่ม และรายบุคคล ซึ่งผู้สมัครเข้ารับการฝึกอบรมต้องอยู่ร่วมกิจกรรมได้ตลอดหลักสูตร 3 วัน

 

ในการนี้  จึงขอเชิญท่านส่งคณาจารย์ในสังกัดของท่านที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานและการนิเทศก์นักศึกษาสหกิจศึกษา เข้ารับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรคณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา รุ่นที่  7 ระหว่างวันที่ 25-27 สิงหาคม 2559 ณ โรงแรม ไดมอนท์ พลาซ่า   83/27 ถนน ศรีวิชัย, หมู่ 2 ถนน มะขามเตี้ย, อำเภอ เมือง  จ.สุราษฏร์ธานี  โดยมีค่าลงทะเบียนท่านละ 4,000 บาท (ไม่รวมค่าที่พักและค่าเดินทาง) ซึ่งคิดจากต้นทุนการดำเนินการ เนื่องจากการจัดฝึกอบรมครั้งนี้มิได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

 

ขั้นตอนการสมัครเข้าร่วมอบรม มีดังนี้

          Ø ขั้นตอนที่ 1 ชำระค่าลงทะเบียนจำนวน 4,000 บาท (สี่พันบาทถ้วน) ได้ที่ เลขที่บัญชี 565-478861-0 ชื่อบัญชี นางสาวนุชระพี จันทร์ช่วยและนางสาวชุติมา บินสัน ธนาคารไทยพาณิชย์จำกัด สาขามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

          Øขั้นตอนที่ 2 ลงทะเบียนออนไลน์ที่ http://www.southcoopnet.psu.ac.th/register/  ภายหลังการชำระเงินเรียบร้อยแล้วกรุณาแนบหลักฐาน/สลิปการชำระเงิน โดยใช้กล้องโทรศัพท์มือถือถ่าย หรือ สแกนด้วย Scanner โดยเขียน ชื่อผู้ลงทะเบียนกำกับลงในสลิป ด้วยปากกาสีเข้ม ลงในใบสลิป และตั้งชื่อไฟล์เป็นชื่อผู้ลงทะเบียน เพื่อความสะดวกในการตรวจสอบ (หากท่านชำระเป็นหมู่คณะ โปรดระบุรายชื่อผู้ลงทะเบียนลงใน Slip ด้วยได้ตั้งแต่วันที่ 22 กรกฎาคม 2559 จนถึงวันที่ 16 สิงหาคม 2559 หรือจนกว่าจะเต็ม

          Ø ขั้นตอนที่ 3  ประกาศยืนยันรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมอบรม ผ่านเว็บไซด์เครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคใต้ตอนล่าง  http://www.southcoopnet.psu.ac.th

 

สำหรับการจัดอบรมในครั้งนี้ รับจำนวนจำกัด 100 คนแรก ตามลำดับที่ลงทะเบียนออนไลน์การลงทะเบียนจะสมบูรณ์ได้เมื่อท่านแนบไฟล์เอกสารการโอนเงินเท่านั้นและขอสงวนสิทธิ์การจ่ายเงินคืน

อนึ่ง หากท่านมีข้อสงสัยสอบถามเพิ่มเติมได้ที่คุณกาญจนา  กองสวัสดิ์  หรือ คุณนุชระพี  จันทร์ช่วย หน่วยพัฒนาสมรรถนะสากลและการสร้างเครือข่าย ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ ชั้น 9

อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา โทรศัพท์ 0 7428 9210, 083-1953533 หรือที่ E:mail  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

          จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและประชาสัมพันธ์ไปยังบุคลากรในสังกัดของท่านทราบด้วยจะเป็นพระคุณยิ่ง 

 

แนะนำที่พัก (ผู้เข้าอบรมต้องสำรองที่พักเอง)

□ โรงแรมไดมอนด์ * ห้องละ 1,100 บาท (พร้อมอาหารเช้า) .โทรศัพท์ 0 77 205 333 หรือ คุณอ้อม 093-5754222 (แจ้งกับทางโรงแรมเข้าอบรม อ.นิเทศ)

□ โรงแรมบรรจงบุรี * ห้องละ 890 บาท (พร้อมอาหารเช้า)  โทรศัพท์ 0-7726-4888

□ โรงแรมแก้วสมุยรีสอร์ท * ห้องละ 960 บาท (พร้อมอาหารเช้า) โทรศัพท์ 0-7721-9456

□ โรงแรมร้อยเกาะ * ห้องละ 700 บาท -1,200 บาท (พร้อมอาหารเช้า) โทรศัพท์ 0 -7720 1150-8

□ โรงแรมเอส ทารา แกรนด์ * ห้องละ 1,450 บาท (พร้อมอาหารเช้า) โทรศัพท์: 077-912188, 077-912199

 □ โรงแรม ซีบีดี โฮเท็ล * ห้องละ 1,250 บาท (พร้อมอาหารเช้า) โทรศัพท์ 077 281 999

 

 

ขอแสดงความนับถือ 

 นุชระพี จันทร์ช่วย

นักวิชาการศึกษา 

0 7428 9210 

 

รายละเอียดโครงการอบรมอาจารย์นิเทศฯ รุ่น 7

Attachments:
Download this file (MT25-27 08  59.pdf)MT25-27 08 59.pdf[ ]279 kB

เรียน  สมาชิกเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคใต้ตอนล่าง

ขอแจ้งรายละเอียดเกียวกับโครงการความร่วมมือระหว่างสถานประกอบการกับสถาบันการศึกษา สถาบันการวิจัยหรือศูนย์ความเป็นเลิศ

ของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน  ซึ่งทุกท่านสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.slideshare.net/boinyc/ss-62665576

ึงเรียนมาเพื่อทราบ

กาญจนา กองสวัสดิ์ 
เลขานุการเครือข่ายภาคใต้ตอนล่าง 

07428 9210

 

 

Attachments:
Download this file (BOI-brochure-cluster area-TH-20151116_65469.pdf)Cluster[ ]2957 kB
Download this file (-2-1024.jpg)-2-1024.jpg[ ]207 kB
Download this file (-1-1024.jpg)-1-1024.jpg[ ]180 kB

พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดงานวันสหกิจศึกษาไทย ครั้งที่ 7 พ.ศ.2559 (Thai Cooperative Education Day 2016) เมื่อวันจันทร์ที่ 6 มิถุนายน 2559 ณ หอประชุมบัวสวรรค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม โดยมีนางสาวอาภรณ์ แก่นวงศ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา,       ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม, อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์, ศ.วิจิตร ศรีสอ้าน ผู้ริเริ่มสหกิจศึกษาไทย, นายกสมาคมสหกิจศึกษาไทย, อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี, อธิการบดีมหาวิทยาลัยสยาม, ผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)  เครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษา 9 เครือข่ายทั่วประเทศ ตลอดจนนักวิชาการ อาจารย์ และนักศึกษา เข้าร่วมงาน

รมว.ศึกษาธิการ กล่าวว่า สหกิจศึกษา คือ การที่สถานประกอบการภาคเอกชนรับนักศึกษาในระดับอุดมศึกษาเข้าฝึกประสบการณ์จริง ซึ่งได้เริ่มดำเนินการมาระยะหนึ่งแล้ว โดยมีรูปแบบการดำเนินงานคล้ายกับระบบทวิภาคีของอาชีวศึกษา การจัดงานในครั้งนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ที่อยู่ในแวดวงสหกิจศึกษาได้แลกเปลี่ยนความรู้ วิธีการดำเนินงาน และประสบการณ์เกี่ยวกับสหกิจศึกษา

สหกิจศึกษา เป็นส่วนหนึ่งที่จะตอบสนองความต้องการผลิตกำลังคนเพื่อพัฒนาประเทศ และเป็นที่น่ายินดีที่มีผู้ประกอบการจำนวนมากให้ความสำคัญและรับนักศึกษาเข้าฝึกประสบการณ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งความร่วมมือกับภาคเอกชนตามโครงการ "ประชารัฐ" จะเป็นอีกแนวทางหนึ่งที่จะเพิ่มจำนวนสถานประกอบการรับนักศึกษาเข้าฝึกประสบการณ์ได้มากขึ้น อีกทั้งการที่ภาคเอกชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในโครงการประชารัฐก็เป็นบริษัทและหน่วยงานที่มีประสบการณ์ด้านการศึกษามาแล้วทั้งสิ้น และความร่วมมือดังกล่าวยิ่งทำให้ภาคเอกชนเข้าใจข้อจำกัดและความจำเป็นต่าง ๆ ของภาครัฐที่มีต่อการพัฒนาการศึกษาไทยมากขึ้น

นอกจากนี้ กระทรวงศึกษาธิการมีภารกิจที่ต้องเร่งดำเนินการเพื่อพัฒนาสหกิจศึกษาและระบบทวิภาคีได้แก่ เร่งสร้างค่านิยมในการเรียนสายอาชีวศึกษา, สำรวจสายอาชีพที่ขาดแคลน, สร้างความร่วมมือระหว่างผู้ประกอบการและสถาบันการศึกษา และสร้างสมรรถนะของผู้ที่จบการศึกษาในสายอาชีพเฉพาะ พร้อมทั้งผลักดันให้สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพจัดทำมาตรฐานวิชาชีพร่วมกับภาคเอกชนในประเทศและประเทศในอาเซียน หากสามารถดำเนินการได้สำเร็จจะส่งผลดีต่อสหกิจศึกษาด้วยเพราะบริษัทเหล่านี้คือผู้ใช้กำลังคนที่ภาครัฐผลิตออกมา

ในส่วนของแนวทางการพัฒนาการศึกษาประเทศนั้น ขอยกตัวอย่างประเทศมาเลเซียที่กล้าพูดถึงปัญหาการศึกษาภายในประเทศอย่างชัดเจนและไม่อายใครในเวทีระดับนานาชาติ การระบุปัญหาอย่างชัดเจนจะทำให้แก้ปัญหาได้ตรงจุด ขณะนี้กระทรวงศึกษาธิการกำลังดำเนินการรวบรวมปัญหาต่าง ๆ ด้านการศึกษาเพื่อนำข้อมูลมาจัดทำแผนการศึกษาชาติ 15 ปี ร่วมกับสภาการศึกษา เราต้องมองให้ออกว่าการศึกษาของไทยติดหล่มลึกในด้านใดบ้าง ต้องวางแผนขึ้นจากหล่มให้ได้ และต้องทำได้จริงไม่ใช่วางแผนแบบนามธรรม

 

Attachments:
Download this file (IMG20160606104114.jpg)IMG20160606104114.jpg[ ]2820 kB
Download this file (IMG20160606075837.jpg)IMG20160606075837.jpg[ ]3782 kB
Download this file (IMG20160606111225.jpg)IMG20160606111225.jpg[ ]2923 kB
Download this file (IMG20160606101719.jpg)IMG20160606101719.jpg[ ]5585 kB
Download this file (IMG20160606092339.jpg)IMG20160606092339.jpg[ ]4030 kB

วันที่ 22 มิถุนายน 2559 มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานสหกิจศึกษา 
ซึ่งได้รับเกียรติจาก ผศ.ยุพาวดี สมบูรณกุล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
ผศ.ชิดชนก ราฮิมมูลา คณบดีคณะรัฐศาสตร์ วิทยาเขตปัตตานี และคุณกาญจนา กองสวัสดิ์ เลขานุการเครือข่ายภาคใต้ตอนล่าง
เป็นวิทยากรร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในครั้งนี้ 

Attachments:
Download this file (IMG_0322.JPG)IMG_0322.JPG[ ]1915 kB
Download this file (3.JPG)3.JPG[ ]968 kB
Download this file (IMG_0326.JPG)IMG_0326.JPG[ ]1476 kB
Download this file (IMG_0306.JPG)IMG_0306.JPG[ ]1788 kB

เรียน  สมาชิกเครือข่ายภาคใต้ตอนล่าง 

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  ได้แจ้งให้เครือข่าย 9 เครือข่าย 

พิจารณาคัดเลือกรางวัลสหกิจศึกษาดีเด่น ประจำปี 2559 เพื่อยกย่องและให้เกียรติแก่

บุคคลที่ทำคุณประโยชน์แก่สหกิจศึกษาไทย นัั้น 

บัดนี้เครือข่ายภาคใต้ตอนล่าง ได้ดำเนินการคัดเลือกเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

โดยมีผลรางวัลดังไฟล์เอกสารแนบ

ทั้งนี้ขอแสดงความยินดีและชื่นชมกับทุกผลรางวัลที่ได้รับในครั้งนี้ 

 

ขอแสดงความนับถือ 

กาญจนา กองสวัสดิ์ 

นักวิชาการอุดมศึกษา