เครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคใต้ตอนล่าง ร่วมกับชมรมการจัดการงานบุคคลจังหวัดสงขลา ขอเชิญร่วมงานการประกวดผลงานนักศึกษาและตลาดนัดสหกิจศึกษา ในวันอังคารที่ 18 มีนาคม 2557 ณ ห้องประชุม BSc 4 ชั้น 4 อาคารปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ (BSc) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

หน่วยพัฒนาสมรรถนะสากลและการสร้างเครือข่าย ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดการประกวดผลงานนักศึกษาและตลาดนัดสหกิจศึกษา” เมื่อวันอังคารที่ 18 มีนาคม 2557 ณ อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ ชั้น 8 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

เครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคใต้ตอนล่าง ซึ่ง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นประธานเครือข่าย ร่วมกับ มหาวิทยาลัยทักษิณ และมหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา จัดงาน “ตลาดนัดสถานประกอบการสหกิจศึกษา” ในวันจันทร์ที่ 5 สิงหาคม 2556 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้อง BSC3 คณะวิทยาศาสตร์ เพื่อให้นักศึกษาได้มีโอกาสพบสถานประกอบการ มีโอกาสสอบถามตำแหน่งงาน หรือฝึกการสมัครหรือสัมภาษณ์งานได้โดยตรง กลุ่มเป้าหมาย สถานประกอบการที่รับนักศึกษาสหกิจศึกษา จำนวน 50 แห่ง และ นักศึกษาและผู้สนใจจากทุกสถาบันในเครือข่ายฯ จำนวน 300 คน

Template บอร์ดสหกิจศึกษา
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทรศัพท์ 074-289210 - 11(ภายใน 9210-11)

เรียน  คณะทำงานเครือข่ายฯ ทุกท่าน
สำเนาเรียน  ผู้ปฏิบัติงานเครือข่ายฯ ที่เกี่ยวข้อง หรือผู้สนใจ

เครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคใต้ตอนล่าง  โดยมีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ทำหน้าที่เป็นประธานเครือข่ายฯ  ซึ่งประกอบด้วยสมาชิกในเครือข่ายฯ 8 สถาบัน  ได้ดำเนินงาน/กิจกรรมร่วมกันมาอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งมีการใช้ทรัพยากรด้านองค์กรผู้ใช้บัณฑิตร่วมกันมาด้วยนั้น  

ในการนี้  เครือข่ายฯ จึงขอแจ้งประชาสัมพันธ์องค์กรผู้ใช้บัณฑิต ที่มีความประสงค์จะรับนักศึกษาไปฝึกงาน/สหกิจศึกษา ณ สถานที่นั้นๆ มาดังรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้  อนึ่ง หากสถาบันของท่านสนใจ  สามารถติดต่อได้โดยตรงกับเจ้าหน้าที่ขององค์ผู้ใช้บัณฑิตนั้นๆ ค่ะ