เรียน  คณะทำงานและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง

เพื่อโปรดพิจารณาให้ข้อมูลการดำเนินงานสหกิจศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556  ทั้งน้เพื่อเครือข่ายฯ จะนำไปรวบรวมข้อมูล

ขอขอบพระคุณค่ะ
กาญจนา กองสวัสดิ์

Attachments:
Download this file (survey_coopnet_2556_PSU.xls)แบบสำรวจข้อมูลการดำเนินสหกิจศึกษา ปีการศึกษา 2556[สำหรับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (คณะ/วิทยาเขต)]213 kB
Download this file (survey_coopnet_2556.xls)แบบสำรวจข้อมูลการดำเนินสหกิจศึกษา ปีการศึกษา 2556[สำหรับสถาบันในเครือข่ายฯ]177 kB

ไฟล์แบบสอบถาม สหกิจศึกษา

Attachments:
Download this file (questionair_coop.xls)ไฟล์แบบสอบถาม สหกิจศึกษา[ไฟล์แบบสอบถาม สหกิจศึกษา]507 kB

 

เรียน  ผู้บริหาร คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ประสานงาน

 

อ้างถึงหนังสือ มอ.001.14.1/605 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2559 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้  ได้เชิญให้บุคลากรในสังกัดของท่านเข้าร่วม

โครงการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจด้านการดำเนินงานสหกิจศึกษา ระดับภูมิภาค (บริษัท หาดทิพย์ จำกัด จ.สุราษฎร์ธานี) 

 

ในวันที่ 24 สิงหาคม 2559  ณ บริษัท หาดทิพย์ จำกัด จ.สุราษฎร์ธานี อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี แล้วนั้น

 

บัดนี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอแจ้งยืนยันรายชื่อคณาจารย์ และบุคลากรที่เข้าร่วมโครงการ ตามรายชื่อที่แนบมาพร้อมนี้ 

 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

 

ขอแสดงความนับถือ

 

 นุชระพี  จันทร์ช่วย

ผู้ประสานงานเครือข่ายฯ  

 0 74289210 

 

โครงการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจด้านการดำเนินงานสหกิจศึกษา ระดับภูมิภาค
วันพุธที่ 24 สิงหาคม 2559 ระหว่างเวลา 09.00-13.00 น.

ณ  บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน) อ.พุนพิน จ.สุราษฏร์ธานี

 

ที่ ชื่อ นามสกุล มหาวิทยาลัย/คณะ/วิทยาเขต
1 ผศ.ยุพาวดี สมบูรณกุล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาสหกิจศึกษา
2 ดร.กอบชัย วรพิมพงษ์ มอ./ ทรัพยากรธรรมชาติ/ หาดใหญ่
3 อาจารย์มณฑิรา เอียดเสน มอ./ อุตสาหกรรมเกษตร/ หาดใหญ่
4 ดร.กิติพล นวลทอง มอ./ วิทยาศาสตร์/ หาดใหญ่
5 ดร.ดนุพล ทิพย์พงศ์ มอ./ วิทยาการจัดการ/ หาดใหญ่
6 นายขจรศักดิ์ วิชัยวรกุล มอ./ วิทยาการจัดการ/ หาดใหญ่
7 ผศ.ดร.จรีรัตน์ สกุลรัตน์ มอ./ วิศวกรรมศาสตร์/ หาดใหญ่
8 ดร.ตุลย์ ศิริกิจพุทธิศักดิ์ มอ./ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
9 นางสาวอมรทิพย์  นิลสม มอ./วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
10 นางทรรศนันท์ ศรีไวยพราหมณ์ มอ./วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
11 นางสาวกรรณิการ์ ธรรมบำรุง มอ./วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
12 อ.มาหามะดารี แวโนะ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี
13 อ.มูฮำหมัดอามีน หะมีมามะ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี
14 ผศ.ดร.อับดุลกาซีม สาแมง มหาวิทยาลัยฟาฏอนี
15 นายอิสมะแอ หะยีสาและ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี
16 อ.นพรัตน์ วงศ์หิรัญเดชา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
17 อ.นิศากร วิทจิตสมบูรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
18 อ.สุชีวรรณ ยอยรู้รอบ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
19 น.ส.เสาวภา หมัดลิหมีน มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
20 ผศ.จักรนรินทร์ ฉัตรทอง ม. เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตสงขลา
21 นางสาวนันท์นภัส วัชรจินดา มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
22 นางสาวอัญชลี  วัชรจินดา มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
23 นายธนพล  อยู่เย็น มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทุลง
24 ผศ.เสนอ  สะอาด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
25 นายพิทักษ์ สถิตวรรธนะ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
26 ผศ.ซูไฮดี สนิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
27 นางทิพวรรณ จักรช่วย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย