Template บอร์ดสหกิจศึกษา
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทรศัพท์ 074-289210 - 11(ภายใน 9210-11)

เรียน  คณะทำงานเครือข่ายฯ ทุกท่าน
สำเนาเรียน  ผู้ปฏิบัติงานเครือข่ายฯ ที่เกี่ยวข้อง หรือผู้สนใจ

เครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคใต้ตอนล่าง  โดยมีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ทำหน้าที่เป็นประธานเครือข่ายฯ  ซึ่งประกอบด้วยสมาชิกในเครือข่ายฯ 8 สถาบัน  ได้ดำเนินงาน/กิจกรรมร่วมกันมาอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งมีการใช้ทรัพยากรด้านองค์กรผู้ใช้บัณฑิตร่วมกันมาด้วยนั้น  

ในการนี้  เครือข่ายฯ จึงขอแจ้งประชาสัมพันธ์องค์กรผู้ใช้บัณฑิต ที่มีความประสงค์จะรับนักศึกษาไปฝึกงาน/สหกิจศึกษา ณ สถานที่นั้นๆ มาดังรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้  อนึ่ง หากสถาบันของท่านสนใจ  สามารถติดต่อได้โดยตรงกับเจ้าหน้าที่ขององค์ผู้ใช้บัณฑิตนั้นๆ ค่ะ

เรียน  คณะทำงานและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง

เพื่อโปรดพิจารณาให้ข้อมูลการดำเนินงานสหกิจศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556  ทั้งน้เพื่อเครือข่ายฯ จะนำไปรวบรวมข้อมูล

ขอขอบพระคุณค่ะ
กาญจนา กองสวัสดิ์

Attachments:
Download this file (survey_coopnet_2556_PSU.xls)แบบสำรวจข้อมูลการดำเนินสหกิจศึกษา ปีการศึกษา 2556[สำหรับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (คณะ/วิทยาเขต)]213 kB
Download this file (survey_coopnet_2556.xls)แบบสำรวจข้อมูลการดำเนินสหกิจศึกษา ปีการศึกษา 2556[สำหรับสถาบันในเครือข่ายฯ]177 kB

เครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคใต้ตอนล่าง ซึ่ง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นประธานเครือข่าย ร่วมกับ มหาวิทยาลัยทักษิณ และมหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา จัดงาน “ตลาดนัดสถานประกอบการสหกิจศึกษา” ในวันจันทร์ที่ 5 สิงหาคม 2556 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้อง BSC3 คณะวิทยาศาสตร์ เพื่อให้นักศึกษาได้มีโอกาสพบสถานประกอบการ มีโอกาสสอบถามตำแหน่งงาน หรือฝึกการสมัครหรือสัมภาษณ์งานได้โดยตรง กลุ่มเป้าหมาย สถานประกอบการที่รับนักศึกษาสหกิจศึกษา จำนวน 50 แห่ง และ นักศึกษาและผู้สนใจจากทุกสถาบันในเครือข่ายฯ จำนวน 300 คน

ไฟล์แบบสอบถาม สหกิจศึกษา

Attachments:
Download this file (questionair_coop.xls)ไฟล์แบบสอบถาม สหกิจศึกษา[ไฟล์แบบสอบถาม สหกิจศึกษา]507 kB