เรียน สมาชิกเครือข่ายภาคใต้ตอนล่าง

ขอส่งไฟล์คู่มือแนวทางการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการ สามารถดาวน์โหลดได้ค่ะ 

จึงเรียนมาเพื่อทราบ 

 

กาญจนา กองสวัสดิ์ 

0 7428 9210 


Attachments:
Download this file (wil-manual.pdf)wil-manual.pdf[ ]8335 kB

เรียน สมาชิกสหกิจศึกษาเครือข่ายภาคใต้ตอนล่าง 

 

ด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนัวตกรรม มีนโยบายสนับสนุนให้สถาบันอุดมศึกษาจัดการเรียนการสอนด้านสหกิจศึกษาและจัดการศุึกษาเชิงบูรณการกับการทำงานเพื่อผลิตบัรฑิตที่มีคุณภาพ ศักยภาพ สมรรถนะความสามารถในการทำงานให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดงาน และทีประชุมคณะกรรมการอุดมศึกษา ครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2562 มีมติให้ดำเนินการส่งเสริมให้สถาบันอุดมศึกษาสร้างความร่วมมือให้ผู้เรียนสามารถทำงานได้ตรงความต้องการของสถานประกอบการและมีงานทำ รวมทั้งปรับแนวทางการนับภาระงานของอาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรดังกล่าวที่เหมาะสม  ในการนี้จึงส่งประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการส่งเสริทภาระงานของอาจารย์ด้านสหกิจศึกษา ลงวันที่ 5 กันยายน 2562 มาเพื่อโปรดทราบและใช้เป็นแนวปฏิบัติสำหรับการนับภาระงานของอาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรสหกิจศึกษา ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.mhesi.go.th/home/ หัวข้อ "ประกาศด้านการอุดมศึกษา"

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

 

กาญจนา กองสวัสดิ์ 

0 7428 9210

เรียน สมาชิกเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคใต้ตอนล่าง 

ตามที่เครือข่ายฯ จัดเวทีประกวดโครงงานนักศึกษาสหกิจศึกษาดีเด่น ระดับเครือข่าย 
เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2562 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา 
เพื่อพิจารณาคัดเลือกตัวแทนเข้าร่วมประกวดในเวทีระดับชาติ แล้วนั้น 

ในการนี้ ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษาที่ได้รับรางวัล รายละเอียดตามไฟล์เอกสารแนบ
อีกทั้งขอขอบคุณทุกๆ สถาบันในเครือข่าย ที่ให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้เป็นอย่างดียิ่ง 

ขอขอบคุณค่ะ 

กาญจนา 

เรียน  สมาชิกเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคใต้ตอนล่าง 

ตามที่เครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคใต้ตอนล่าง กำหนดจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสหกิจศึกษาหลักสูตรคณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา รุ่นที่ 11 
ระหว่างวันที่ 25-27 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องสันติภาพ ชั้น 7 โรงแรมลีการ์เดนส์พลาซ่า อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา แล้วนั้น

ในการนี้ ขอแจ้งยืนยันประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมตามไฟล์ที่แนบมาพร้อมนี้ 
สำหรับใบเสร็จรับเงิน จะแจกทุกท่านในวันจัดงานนะคะ ยกเว้น มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ท่านสามารถนำสลิปโอนเงินไปเบิกจ่ายกับคณะได้โดยตรงค่ะ 

กาญจนา กองสวัสดิ์ 
เลขานุการเครือข่าย

0 7428-9210

 

Attachments:
Download this file (name.pdf)name.pdf[ ]302 kB

เรียน สมาชิกเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคใต้ตอนล่างทุกท่าน 

ตามที่เครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคใต้ตอนล่าง ได้พิจารณาเสนอรายชื่อผู้สมควรได้รับรางวัลสหกิจศึกษาดีเด่น ระดับชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562 
ไปยังสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา แล้วนั้น 

 บัดนี้ เครือข่ายฯ ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาและสถานประกอบการที่ดำเนินงานสหกิจศึกษา
ที่ได้รับรางวัลสหกิจศึกษาดีเด่น รดับชาติ ประจำปี พ.ศ.2562  จำนวน 3 ประเภทรางวัล ดังนี้ 


บริษัท ท้อปโกลฟ เมดิคอล (ไทยแลนด์) จำกัด
รางวัลสถานประกอบการขนาดใหญ่ ดำเนินการสหกิจศึกษาดีเด่น


นายวชิรวิทย์ หวังสถิตทองใบ
คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตหาดใหญ่
รางวัลชนะเลิศ โครงงานดีเด่นด้านนวัตกรรมสหกิจศึกษา
เรื่อง ระบบป้อนกลับแผ่นรองกระแทกของชิ้นส่วนห้องเครื่องยนต์แบบอัตโนมัติ
อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.พฤทธิกร สมิตไมตรี
พนักงานที่ปรึกษา นายประทีป แซ่อึ้ง ตำแหน่ง Process Coach Engineer
สถานประกอบการที่ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา : โรงงาน ฟอร์ด ไทยแลนด์ แมนูแฟคเจอริ่ง

นางสาวมาริสา ณรงค์รัตน์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา
รางวัลรองชนะเลิศ โครงงานดีเด่นด้านสังคมศาสตร์ มนุษศาสตร์ และการจัดการ 
เรื่อง การปรับปรุงค่าสัดส่วนการทางานสาหรับกระบวนการผลิต O-Ring SH
อาจารย์ที่ปรึกษา : อาจารย์จุฬาลักษณ์ โรจนานุกูล
พนักงานที่ปรึกษา : คุณศุภโชค จิรัฐติโชติ ตาแหน่ง Group Manager
สถานประกอบการที่ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา : บริษัท ไทยเอ็นโอเค จำกัด

จึงเรียนมาเพื่อทราบและร่วมแสดงความยินดีกับทุกๆ รางวัลด้วยค่ะ 

 

กาญจนา กองสวัสดิ์