เรียน คณาจารย์ ทุกท่าน

 

บัดนี้ เครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคใต้ตอนล่าง ซึ่งมีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นแม่ข่ายกำหนดจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสหกิจศึกษาหลักสูตรคณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา รุ่นที่ 8 วันที่ 25-27กรกฎาคม 2560 ณ โรงแรมบีพี สมิหลา บีช โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา ได้เสร็จสิ้นลงแล้ว

 

ทางเครือข่ายฯ ขอนำเสนอไฟล์เอกสารการนำเสนอของกลุ่มย่อย ดังไฟล์เอกสารแนบนี้

 

 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

นุชระพี  จันทร์ช่วย

Attachments:
Download this file (PPT.zip)PPT.zip[ ]16793 kB

เรื่อง      ขอเชิญส่งคณาจารย์เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสหกิจศึกษาหลักสูตรคณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา  รุ่นที่ 8

 

       ด้วยเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคใต้ตอนล่าง ซึ่งมีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นแม่ข่ายกำหนดจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสหกิจศึกษาหลักสูตรคณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา รุ่นที่ 8 วันที่ 25-27กรกฎาคม 2560 ณ โรงแรมบีพี สมิหลา บีช โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา โดยการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้เป็นการฝึกอบรมแบบอยู่ประจำ วิธีการฝึกอบรมประกอบด้วย การบรรยายโดยผู้ทรงคุณวุฒิ การทำกิจกรรมกลุ่ม และรายบุคคล ซึ่งผู้สมัครเข้ารับการฝึกอบรมต้องอยู่ร่วมกิจกรรมได้ตลอดหลักสูตร 3 วัน

รียน ผู้บริหาร คณะทำงาน เจ้าหน้าที่ประสานงานทุกท่าน 

 

ด้วยเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคใต้ตอนล่าง กำหนดจัดโครงการประกวดผลงานนักศึกษาสหกิจศึกษา 

ในวันอังคารที่ 4 เมษายน  2560 ณ ห้อง LRC1-2 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ ชั้น 8 อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ 
อาคาร 1 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานด้านสหกิจศึกษาออกสู่สังคมภายนอกและเพื่อคัดเลือกและตัดสินผลงานดีเด่นด้านสหกิจศึกษา 
ระดับเครือข่าย สำหรับงานวันสหกิจศึกษาไทย ครั้งที่ 9 พ.ศ. 2560

 

                   ในการนี้  จึงใคร่ขอให้ท่านพิจารณาคัดเลือกส่งนักศึกษาที่มีผลงานโครงงานสหกิจศึกษาดีเด่น ในระดับสถาบันของท่าน เข้าร่วมประกวดบนเวทีระดับเครือข่าย 

ซึ่งในการเข้าร่วมโครงการขอให้วิทยาเขต พิจารณาและคัดเลือกผลงานเด่นของนักศึกษาสหกิจศึกษาจากอันดับที่ 1 และ 2 ของแต่ละด้านดังนี้
                   1.  ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
                    จำนวน 2 โครงการ
                   2.  ด้านสังคมศาสตร์  มนุษยศาสตร์และการจัดการ
  จำนวน 2 โครงการ
                   3.  ด้านนักศึกษาสหกิจศึกษานานาชาติดีเด่น
          จำนวน 2 โครงการ
                   4.  ด้านนวัตกรรมสหกิจศึกษา                           จำนวน 2 โครงการ

เสนอไปยังศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ เพื่อพิจารณานำเสนอผลงานบนเวที ในวันอังคารที่ 4 เมษายน 2560 ระหว่างเวลา 08.30-15.30 น. 
 โดยให้นักศึกษาเตรียม ppt. นำเสนอบนเวทีโครงงานละไม่เกิน 5 นาที และวิทยากรวิพากษ์ผลงานไม่เกิน 5 นาที เพื่อพิจารณาคัดเลือกและ
ตัดสินเป็นผลงานเด่นระดับเครือข่าย /ระดับชาติต่อไป รายละเอียดดังเอกสารที่ส่งมาพร้อมนี้ 

                   1. แบบฟอร์มสมัครเข้าร่วมประกวดผลงานสหกิจศึกษาดีเด่น ประจำปี 2560

                   2. แบบเสนอข้อมูลสำหรับการคัดเลือกและตัดสินรางวัลสหกิจศึกษาดีเด่น

                   3. ไฟล์ Poster โครงงานสหกิจศึกษาสำหรับจัดนิทรรศการ ตามไฟล์ Template ที่ส่งมาด้วยนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการด้วย จะเป็นพระคุณยิ่ง

 

 

ขอแสดงความนับถือ 

 

กาญจนา กองสวัสดิ์ 

นักวิชาการอุดมศึกษา 

 074 289210

รียน สมาชิกเครือข่ายทุกท่าน 


ด้วยเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคใต้ตอนล่าง กำหนดจัดโครงการประกวดผลงานนักศึกษาสหกิจศึกษา ระดับเครือข่าย ในวันอังคารที่
4 เมษายน 2560 ณ ห้อง LRC 1 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนา
การเรียนรู้ ชั้น 8 อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ อาคาร 1 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อคัดเลือกและตัดสินผลงานสหกิจศึกษาดีเด่น ระดับเครือข่าย

 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในฐานะประธานเครือข่าย จึงขอเชิญท่านส่งคณาจารย์ และนักศึกษาชั้นปีที่ 2-3 ที่เตรียมจะออกปฏิบัติสหกิจศึกษาในสถานประกอบการทั้งในประเทศและต่างประเทศจากสังกัดของท่าน จำนวน 10 คน เข้าชมผลงานและร่วมฟังการนำเสนอผลงานของนักศึกษาสหกิจศึกษาในวันอังคารที่ 4 เมษายน 2560 ระหว่างเวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้อง LRC1-2 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ ชั้น 8 อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ รายละเอียดดังเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ อนึ่ง สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่ http:// goo.gl/oBLhlh  ภายในวันที่ 30 มีนาคม 2560 หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 074-28.9210

ขอขอบคุณ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับการพิจารณาเข้าร่วมงานดังกล่าวข้างต้น 

 

กาญจนา กองสวัสดิ์ 

นักวิชาการอุดมศึกษา 

ผู้ประสานงานเครือข่าย

074 289210 

 

เรียน  ทุกท่าน 

ตามที่เครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคใต้ตอนล่าง  จะมีการจัดประกวดผลงานนักศึกษาสหกิจศึกษาดีเด่น ประจำปี 2560 ในช่วงเดือนมีนาคม ของทุกปี  

ทั้งนี้ เพื่อให้แต่ละคณะ / สถาบันในเครือข่ายฯ  ได้ดำเนินการพิจารณาและคัดเลือกผลงานนักศึกษาสหกิจศึกษาในการนำเสนอผลงานบนเวที นั้น 

เครือข่ายฯ จึงขอส่งแบบฟอร์มการสมัคร พร้อมรายละเอียดของเกณฑ์   มายังท่านเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาคัดเลือกต่อไป ตามลิงค์นี้

 

รายละเอียดและแบบฟอร์มการสมัครประกวดผลงานนักศึกษาสหกิจศึกษาดีเด่น

 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ