สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาตระหนักถึงความสําคัญและความจําเป็นในการส่งเสริมการศึกษาระดับอุดมศึกษา จึงได้จัดโครงการ งานมหกรรมอุดมศึกษาไทย” Thai Higher Education Expo & Conference 2014: THEC 2014 ขึ้นระหว่างวันท่ี 23 – 24 เมษายน 2557 ณ อาคารศูนย์การประชุมอิมแพ็ค ฟอรั่ม ศูนย์การแสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี กรุงเทพฯ

เครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคใต้ตอนล่าง ร่วมกับชมรมการจัดการงานบุคคลจังหวัดสงขลา ขอเชิญร่วมงานการประกวดผลงานนักศึกษาและตลาดนัดสหกิจศึกษา ในวันอังคารที่ 18 มีนาคม 2557 ณ ห้องประชุม BSc 4 ชั้น 4 อาคารปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ (BSc) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

หน่วยพัฒนาสมรรถนะสากลและการสร้างเครือข่าย ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดการประกวดผลงานนักศึกษาและตลาดนัดสหกิจศึกษา” เมื่อวันอังคารที่ 18 มีนาคม 2557 ณ อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ ชั้น 8 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์