โครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรอาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา รุ่นที่ 10

ขณะนี้จำนวนผู้สมัครเข้าร่วมโครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรอาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา

ครบตามเป้าหมายแล้ว จึงขอปิดระบบการลงทะเบียนออนไลน์

คลิกตรวจสอบรายชื่อได้ที่นี่

ขอขอบพระคุณค่ะ