ปิดรับสมัครเข้าร่วมโครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรอาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา รุ่นที่ 8

เนื่องจากผู้สมัครเข้าร่วมโครงการเต็มจำนวนตามที่กำหนดไว้